ข่าวประชาสัมพันธ์ และกิจกรรม

ข่าวประชาสัมพันธ์

⏩ สทอ.[[CDD Change For Good]] การประชุมคณะทำงานโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี กรมการพัฒนาชุมชน ( อพ.สธ.- พช.)

สทอ. และหน่วยงานในสังกัด พช. ร่วมกันขับเคลื่อนโครงการ อ [...]

16 ตุลาคม 2563 / 16:34 น.