ข่าวประชาสัมพันธ์ และกิจกรรม

ข่าวประชาสัมพันธ์

โครงการพัฒนากลไกการขับเคลื่อนกองทุนชุมชนตามหลัก ธรรมาภิบาล กิจกรรมประชุมเชิงปฏิบัติการเพิ่มศักยภาพคณะกรรมการโรงเรียนกลุ่มออมทรัพย์เพื่อการผลิต ระหว่างวันที่ 1 – 3 ธันวาคม 2564 ณ โรงเรียนกลุ่มออมทรัพย์เพื่อการผลิตบ้านหนองผักนาก ตำบลหนองผักนาก อำเภอสามชุก จังหวัดสุพรรณบุรี

⏩สทอ.⏪ _________________ โครงการพัฒนากลไกการขับเคลื่อนก [...]

02 ธันวาคม 2564 / 22:06 น.

ข่าวประชาสัมพันธ์

พช. พัฒนากลไกศูนย์สาธิตการตลาด แก้ปัญหาความยากจน ลดความเหลื่อมล้ำ สร้างเศรษฐกิจชุมชนมีความเข้มแข็ง สามารถพึ่งตนเองได้อย่างยั่งยืน

วันที่ 2 ธันวาคม 2564 นายสมคิด จันทมฤก อธิบดีกรมการพัฒน [...]

02 ธันวาคม 2564 / 21:47 น.