สำนักพัฒนาทุนและองค์กรการเงินชุมชนติดตามสนับสนุนสถาบันการจัดการเงินทุนชุมชน จ.พิจิตร

วันที่ 19 เมษายน 2560 ทีมงานกลุ่มงานส่งเสริมองค์กรการเง […]

ประชุมคณะกรรมการโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืช อันเนื่องมาจากพระราชดำริ สมเด็จพระเทพรัตนสุดาฯ

20 เมษายน 2560 เวลา 09.30 น. นายอภิชาติ โตดิลกเวชช์ อธิ […]