หนังสือกรมการพัฒนาชุมชน ด่วนที่สุด ที่ มท.0407.3/ว1110 ลงวันที่ 30เมษายน 2564 เรื่อง การโอนจัดสรรงบประมาณกิจกรรมตามแผนการปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 โครงการส่งเสริมและพัฒนาหมู่บ้านกองทุนแม่ของแผ่นดิน

05 พ.ค. 2564
ดาวน์โหลด

หนังสือกรมการพัฒนาชุมชน ด่วนมาก ที่ มท 0407.3/ว 1079 ลงวันที่ 28 เมษายน 2564 แจ้งแนวทางการดำเนินงานกิจกรรมศูนย์จัดการกองทุนชุมชนบริหารจัดการหนี้ “สำนึกดี แผนดี บริหารหนี้ได้” ประจำปี 2564

03 พ.ค. 2564
ดาวน์โหลด

หนังสือกรมการพัฒนาชุมชน ที่ มท. 0407.5/ว1021 ลงวันที่ 21 เมษายน 2564 เรื่อง การดำเนินโครงการเสริมสร้างความเข็มแข็งกองทุนชุมชนตามหลักธรรมาภิบาลและการเข้าถึงแหล่งทุน กิจกรรมหลักที่ 4 ประกาศความสำเร็จกองทุนชุมชนสู่การเป็นต้นแบบ กิจกรรม ส่งเสริมการดำเนินงานศูนย์สาธิตการตลาดต้นแบบ

22 เม.ย. 2564
ดาวน์โหลด

หนังสือกรมการพัฒนาชุมชน ที่ มท. 0407.5/ว 995 ลงวันที่ 19 เมษายน 2564 เรื่อง แนวทางการดำเนินงานตามโครงการเสริมสร้างความเข้มแข็งกองทุนชุมชนตามหลักธรรมาภิบาลและการเข้าถึงแหล่งทุนกิจกรรมพัฒนาศักยภาพกลุ่มออมทรัพย์เพื่อการผลิตสู่มาตรฐาน Smart Saving Group

20 เม.ย. 2564
ดาวน์โหลด