หนังสือกรมการพัฒนาชุมชน ด่วนที่สุด ที่ มท. 0407.3/ว 4276 ลงวันที่ 1 กันยายน 2564 เรื่อง การดำเนินงานโครงการสนับสนุนแก้ไขปัญหาหนี้สินภาคครัวเรือนของประชาชน โดยศูนย์จัดการกองทุนชุมชนต้นแบบ

02 ก.ย. 2564
ดาวน์โหลด