หนังสือกรมการพัฒนาชุมชน ที่ มท 0407.2/ว 3333 ลงวันที่ 16 กันยายน 2565 เรื่อง การขับเคลื่อนตัวชี้วัดโครงการเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารกองทุนเพื่อเกษตรกรและแหล่งสินเชื่อภาครัฐเพื่อการเข้าถึงแหล่งทุน

16 ก.ย. 2565
ดาวน์โหลด

หนังสือกรมการพัฒนาชุมชน ที่ มท 0407.5/ว 2649 ลงวันที่ 27 กรกฎาคม 2565 เรื่อง การดำเนิินโครงการเสริมสร้างศักยภาพกองทุนชุมชนและเข้าถึงแหล่งทุน กิจกรรมหลักที่ 2 กองทุนชุมชนเกื้อหนุนความสำเร็จตามหลักธรรมาภิบาล

27 ก.ค. 2565
ดาวน์โหลด