การประชุมชี้แจงผ่านระบบ Vidio Conference และ TV พช. วันพุธที่ 29 เมษายน 2563 เรื่อง ชี้แจงแนวทางการขับเคลื่อนโครงการ/กิจกรรมตามแผนการปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายงบประมาณ ปีงบฯ 63 (ไตรมาส 3-4)

13 พ.ค. 2563
ดาวน์โหลด