หนังสือกรมการพัฒนาชุมชน ที่ มท 0407.3/ว 1698 ลงวันที่ 21 มิถุนายน 2564 เรื่อง การขับเคลื่อนการดำเนินงานป้องกันและปราบปรามยาเสพติดในพื้นที่แพร่ระบาด ปี 2564 โดยกลไกลกองทุนแม่ของแผ่นดิน

22 มิ.ย. 2564
ดาวน์โหลด

หนังสือกรมการพัฒนาชุมชน ด่วนที่สุด ที่ มท 0407.6/ว 1342 ลงวันที่ 31 พฤษภาคม 2564 เรื่อง การประกวดหมู่บ้านรอบศูนย์ศึกษาการพัฒนาอันเนื่องมาจากพระราชดำริ โครงการ 9 ; 10 ปฏิบัติบูชา “สืบสาน รักษา ต่อยอด” เพื่อพัฒนาชุมชน

10 มิ.ย. 2564
ดาวน์โหลด

หนังสือกรมการพัฒนาชุมชน ที่ มท 0407.5/ว 1333 ลงวันที่ 31 พฤษภาคม 2564 เรื่อง การโอนงบประมาณกลับส่วนกลางกิจกรรมตามแผนการปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 โครงการเสริมสร้างความเข้มแข็งกองทุนชุมชนตามหลักธรรมาภิบาล กิจกรรมประชุมเชิงปฏิบัติการเสริมสร้างกองทุนชุมชนตามหลักธรรมาภิบาล

04 มิ.ย. 2564
ดาวน์โหลด

หนังสือกรมการพัฒนาชุมชน ที่ มท 0407.5/ว 1332 ลงวันที่ 31 พฤษภาคม 2564 เรื่อง ดำเนินการกิจกรรมประชุมเชิงปฏิบัติการเสริมสร้างกองทุนชุมชนตามหลักธรรมาภิบาลผ่านระบบวิดีทัศน์ทางไกล (Video Conference)

04 มิ.ย. 2564
ดาวน์โหลด

หนังสือกรมการพัฒนาชุมชน ด่วนที่สุด ที่ มท 0407.3/ว 1541 ลงวันที่ 4 มิถุนายน 2564 เรื่อง การดำเนินการยุทธศาสตร์พิชิตยาเสพติด ด้วยแนวคิดวิถีใหม่ เนื่องในวันต่อต้านยาเสพติดโลก (26 มิถุนายน) ประจําปี 2564 กรมการพัฒนาชุมชน

04 มิ.ย. 2564
ดาวน์โหลด