หนังสือกรมการพัฒนาชุมชน ที่ มท 0407.3/ว1 ลงวันที่ 9 มกราคม 2566 เรื่อง แจ้งแนวทางการดำเนินงานกิจกรรมศูนย์จัดการกองทุนชุมชนบริหารจัดการหนี้ “สำนึกดี แผนดี บริหารหนี้ได้”

11 ม.ค. 2566
ดาวน์โหลด

หนังสือกรมการพัฒนาชุมชน ด่วนที่สุด ที่ มท 0407.5/ว 4362 ลงวันที่ 2 ธันวาคม 2565 เรื่อง การจัดกิจกรรมประชุมเชิงปฏิบัติการงานทุนชุมชนเสริมสร้างธรรมาภิบาลและการเข้าถึงแหล่งทุน

06 ธ.ค. 2565
ดาวน์โหลด

หนังสือกรมการพัฒนาชุมชน ที่ มท 0407.4/ว 4363 ลงวันที่ 2 ธันวาคม 2565 เรื่อง แนวทางการดำเนินงาน (เพิ่มเติม) กิจกรรมพัฒนาศักยภาพโครงการแก้ไขปัญหาความยากจน (กข.คจ.) ตามหลักธรรมาภิบาล ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

06 ธ.ค. 2565
ดาวน์โหลด

หนังสือกรมการพัฒนาชุมชน ที่ มท 0407.2 ว 8590 ลงวันที่ 10 พฤศจิกายน 2565 เรื่อง แจ้งปรับแนวทางการดำเนินกิจกรรมตามแผนการปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปี 2566 (เพิ่มเติม)

10 พ.ย. 2565
ดาวน์โหลด

หนังสือกรมการพัฒนาชุมชน ที่ มท 0407.5/8524 ลงวันที่ 8 พฤศจิกายน 2565 เรื่อง การจัดทำรายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการด้านการพัฒนาทักษะทางการเงิน พ.ศ.2565 – 2570 ประจำปี 2565 และการจัดทำแผนการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการด้านการพัฒนาทักษะทางการเงิน พ.ศ. 2565 -2570 ประจำปี 2566

09 พ.ย. 2565
ดาวน์โหลด

หนังสือกรมการพัฒนาชุมชน ที่ มท 0407.6/8411 ลงวันที่ 3 พฤศจิกายน 2565 เรื่อง การรายงานการดำเนินงานสนองพระราชดำริโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ประจำปี 2565

07 พ.ย. 2565
ดาวน์โหลด