หนังสือกรมการพัฒนาชุมชน ด่วนที่สุด ที่ มท.0407./ว918 ลงวันที่ 7 เมษายน 2564 เรื่อง โครงการสนองพระราชดำริโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี (อพ.สธ.)

07 เม.ย. 2564
ดาวน์โหลด

หนังสือกรมการพัฒนาชุมชน ที่ มท. 0407.5/ว 527 ลงวันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2564 เรื่อง แนวทางการดำเนินงานโครงการเสริมสร้างความเข้มแข็งกองทุนตามหลักธรรมาภิบาลและการเข้าถึงแหล่งทุน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

01 มี.ค. 2564
ดาวน์โหลด

หนังสือกรมการพัฒนาชุมชน ที่ มท. 0407.5/ว 540 ลงวันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2564 เรื่อง ขอเชิญประชุมชี้แจงแนวทางการดำเนินกิจกรรมแผนการปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายงบประมาณ กรมการพัฒนาชุมชน ประจำปีงบประมาณ 2564 โครงการเสริมสร้างความเข้มแข็งกองทุนชุมชนตามหลักธรรมาภิบาล และการเข้าถึงแหล่งทุน

25 ก.พ. 2564
ดาวน์โหลด

หนังสือกรมการพัฒนาชุมชน ด่วนที่สุด ที่ มท.0407.3/ว 58 ลงวันที่ 8 มกราคม 2564 เรื่อง มาตรการในการให้ความช่วยเหลือครัวเรือนเป้าหมายที่ยืมเงินโครงการแก้ไขปัญหาความยากจน (กข.คจ.) ที่ได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ระลอกใหม่

08 ม.ค. 2564
ดาวน์โหลด

หนังสือกรมการพัฒนาชุมชน ที่ มท.0407.4/ว2922 ลงวันที่ 25 ธันวาคม 2563 เรื่อง แจ้งแนวทางเพิ่มเติม โครงการการแก้ปัญหาหนี้สินภาคครัวเรือนของประชาชน โดยศูนย์จัดการกองทุนชุมชน “กิจกรรมจัดตั้งศูนย์จัดการกองทุนชุมชน” ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

29 ธ.ค. 2563
ดาวน์โหลด