หนังสือกรมการพัฒนาชุมชน ที่ มท 0407.2/ว 3333 ลงวันที่ 16 กันยายน 2565 เรื่อง การขับเคลื่อนตัวชี้วัดโครงการเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารกองทุนเพื่อเกษตรกรและแหล่งสินเชื่อภาครัฐเพื่อการเข้าถึงแหล่งทุน

16 ก.ย. 2565
ดาวน์โหลด

หนังสือกรมการพัฒนาชุมชน ที่ มท 0407.5/ว 2649 ลงวันที่ 27 กรกฎาคม 2565 เรื่อง การดำเนิินโครงการเสริมสร้างศักยภาพกองทุนชุมชนและเข้าถึงแหล่งทุน กิจกรรมหลักที่ 2 กองทุนชุมชนเกื้อหนุนความสำเร็จตามหลักธรรมาภิบาล

27 ก.ค. 2565
ดาวน์โหลด

หนังสือกรมการพัฒนาชุมชน ด่วนที่สุด ที่ มท 0407.3/ว 2232 ลงวันที่ 21 มิถุนายน 2565 เรืิ่อง การรายงานผลตัวชี้วัดงบประมาณโครงการส่งเสริมและพัฒนาหมู่บ้านกองทุนแม่ของแผ่นดิน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

22 มิ.ย. 2565
ดาวน์โหลด

หนังสือกรมการพัฒนาชุมชน ที่ มท 0407.5/ว 1805 ลงวันที่ 23 พฤษภาคม 2565 เรืิ่อง โครงการเสริมสร้างศักยภาพกองทุนชุมชนและการเข้าถึงแหล่งทุน กิจกรรมหลักที่ 1 Mobile Clinic สร้างสุขกองทุนชุมชนตามหลักธรรมาภิบาล กิจกรรมที่ 2 ส่งเสริมประชาชนเข้าถึงแหล่งทุน

15 มิ.ย. 2565
ดาวน์โหลด