หนังสือกรมการพัฒนาชุมชน ด่วนที่สุด ที่ มท. 0407.3/ว 4276 ลงวันที่ 1 กันยายน 2564 เรื่อง การดำเนินงานโครงการสนับสนุนแก้ไขปัญหาหนี้สินภาคครัวเรือนของประชาชน โดยศูนย์จัดการกองทุนชุมชนต้นแบบ

02 ก.ย. 2564
ดาวน์โหลด

หนังสือกรมการพัฒนาชุมชน ด่วนที่สุด ที่ มท.0407.3/ว2276 ลงวันที่ 16 สิงหาคม 2564 เรื่อง การดำเนินงานโครงการการแก้ปัญหาหนี้สินภาคครัวเรือนของประชาชน โดยศูนย์จัดการกองทุนชุมชน กิจกรรมที่ ๒ ศูนย์จัดการกองทุนชุมชนบริหารจัดการหนี้ “สำนึกดี แผนดี บริหารหนี้ได้” ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ ไตรมาสที่ ๔ (เดือนสิงหาคม – กันยายน ๒๕๖๔)

16 ส.ค. 2564
ดาวน์โหลด

หนังสือกรมการพัฒนาชุมชน ด่วนที่สุด ที่ มท.0407.3/ว2057 ลงวันที่ 30 กรกฎาคม 2564 เรื่อง การดำเนินงานโครงการแก้ปัญหาหนี้สินภาคครัวเรือนประชาชน โดยศูนย์จัดการกองทุนชุมชน กิจกรรมที่ 2 ศูนย์จัดการกองทุนชุมชนบริหารจัดการหนี้ “สำนึกดี แผนดี บริหารหนี้ได้” ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

30 ก.ค. 2564
ดาวน์โหลด