วิสัยทัศน์ พันธกิจ ภารกิจ

Share

วิสัยทัศน์

"สำนักพัฒนาทุนและองค์กรการเงินชุมชน"

เป็นส่วนราชการหลักในสังกัดกรมการพัฒนาชุมชน
ที่ส่งเสริมพัฒนาทุนให้มีความมั่งคงผ่านกระบวนการจัดการโดยชุมชน---------------------------------

พันธกิจ

1. พัฒนาระบบและกลไกส่งเสริมการมีส่วนร่วมและการเรียนรู้ของชุมชน
2. ส่งเสริม สนับสนุน และพัฒนาการบริหารจัดการชุมชน
3. ส่งเสริมการพัฒนาระบบกลไกและกิจกรรมทางเศรษฐกิจของชุมชนตามปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
4. พัฒนาสมรรถนะองค์กรในการทำงานเชิงบูรณาการ---------------------------------

อำนาจหน้าที่

1. ศึกษา วิเคราะห์ วิจัย เพื่อกำหนดนโยบาย ยุทธศาสตร์ แผนแม่บท รูปแบบ และแนวทางในการเสริมสร้างและพัฒนาระบบทุนชุมชน และการบริหารจัดการทุนชุมชน
2. ดำเนินการเกี่ยวกับการแสวงหาแหล่งทุนและความร่วมมือในการพัฒนารูปแบบและวิธีการด้านการขยายกิจกรรมของชุมชน เพื่อพัฒนาระบบทุนชุมชน
3. ประสานงานผู้มีส่วนเกี่ยวข้องด้านการพัฒนาชุมชน ตามความรับผิดชอบของส่วนราชการ
4. ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือที่ได้รับมอบหมาย---------------------------------

ยุทธศาสตร์สำนักพัฒนาทุนและองค์กรการเงินชุมชน

กรมการพัฒนาชุมชน กระทรวงมหาดไทย

(Visited 8 times, 1 visits today)