สื่อประชาสัมพันธ์

สำนักพัฒนาทุนและองค์กรการเงินชุมชน

กรมการพัฒนาชุมชน กระทรวงมหาดไทย

MV เพลงศูนย์จัดการกองทุนชุมชน


MV เพลงศูนย์จัดการกองทุนชุมชนผู้ชาย

เรืออากาศตรี วีรยุทธิ์ นานข้า


MV เพลงศูนย์จัดการกองทุนชุมชน ผู้หญิง


Teaser MV เพลงศูนย์จัดการกองทุนชุมชน

ผู้ชาย


Teaser MV เพลงศูนย์จัดการกองทุนชุมชน

ผู้หญิง

ชุดวีดีทัศน์เชิงสารคดี "สถาบันการจัดการเงินทุนชุมชน" ประจำปี 2560 (Ep 1 - 8)


สถาบันการจัดการเงินทุนชุมชน

ep.1 บ้านชากไทย จ.จันทบุรี


สถาบันการจัดการเงินทุนชุมชน

ep.2 บ้านกุดแข้ ต.นางาม อ.เสลภูมิ จ.ร้อยเอ็ด


สถาบันการจัดการเงินทุนชุมชน

ep.3 บ้านยางกระเดา อ.ดอนมดแดง จ.อุบลราชธานี


สถาบันการจัดการเงินทุนชุมชน

ep.4 พลิกฟื้นบ้านดอนตะโหนด จ.สิงห์บุรี


สถาบันการจัดการเงินทุนชุมชน

ep.5 บ้านสันป่าไหน่ อำเภอฝาง เชียงใหม่


สถาบันการจัดการเงินทุนชุมชน

ep.6 บ้านโป่ง ต.ป่าแดด อ.แม่สรวย จ.เชียงราย


สถาบันการจัดการเงินทุนชุมชน

ep.7 บ้านทุ่งปลิง จ.สงขลา


สถาบันการจัดการเงินทุนชุมชน

ep.8 ประชาสัมพันธ์ สถาบันการจัดการเงินทุนชุมชน

งานพัฒนาทุนชุมชนตามแนวพระราชดำริ


หมู่บ้านทุนชุมชนตามแนวพระราชดำริ

บ้านดง อ.แม่ลาน้อย จ.แม่ฮ่องสอน


หมู่บ้านทุนชุมชนตามแนวพระราชดำริ

บ้านดอนใน อ.บ้านแหลม จ.เพชรบุรี


หมู่บ้านทุนชุมชนตามแนวพระราชดำริ

บ้านจุฬาภรณ์พัฒนา3 อ.ทุ่งใหญ่ จ.นครศรีธรรมราช


หมู่บ้านทุนชุมชนตามแนวพระราชดำริ

บ้านกระเจา อ.กระสัง จ.บุรีรัมย์


หมู่บ้านทุนชุมชนตามแนวพระราชดำริ

บ้านกระเจา อ.กระสัง จ.บุรีรัมย์ (10นาที)

งานส่งเสริมกองทุนกองทุน


การจัดตั้งกลุ่มออมทรัพย์เพื่อการผลิต

(สื่อเผยแพร่)

กรมพัฒนาชุมชน "ดันเกมประชารัฐ"

ปั้นศูนย์สาธิตตลาดต้นแบบ 4 ภาค (ข่าว)


กลุ่มออมทรัพย์เพื่อการผลิต

บ้านดอนคา อำเภอพรหมคีรี จังหวัดนครศรีธรรมราช


กลุ่มออมทรัพย์เพื่อการผลิต

บ้านห้วยหิน อำเภอนาเชือก จังหวัดมหาสารคาม


กลุ่มออมทรัพย์เพื่อการผลิต

บ้านสระยายชี อำเภอสามง่าม จังหวัดพิจิตร

งานองค์การเงินชุมชน


แนวทางการดำเนินงาน

(สื่อเผยแพร่)


สถาบันการจัดการเงินทุนชุมชน

(สื่อเผยแพร่)


สถาบันการจัดการเงินทุนชุมชน

(ภาพพลิก)


กองทุนชุมชน กองทุนคุณธรรม

(สื่อเผยแพร่)

งานส่งเสริมการพัฒนาทุนชุมชน


การบริหารจัดการทุนชุมชน

บ้านผาชัน อ.โพธิ์ไทร จ.อุบลราชธานี


การบริหารจัดการทุนชุมชน

(สื่อเผยแพร่)

(Visited 1 times, 1 visits today)