โครงสร้าง/บุคลากร

ผู้บริหาร

นายทรงพล วิชัยขัทคะ

ผู้อำนวยการ
สำนักพัฒนาทุนและองค์กรการเงินชุมชน

นางสาวจุฑาทิพย์ สมปราชญานันท์

ผอ.กลุ่มงานพัฒนาทุนชุมชนตามแนวพระราชดำริ

นางทัศณีย์ ตันจริยภรณ์

ผอ.กลุ่มงานประสานแผนและยุทธศาสตร์

นางเตือนใจ อุ่นจันทร์

ผอ.กลุ่มงานส่งเสริมและพัฒนาทุนชุมชน

นายศานิต สุขขี

ผอ.กลุ่มงานส่งเสริมและพัฒนาองค์กรการเงินชุมชน

นางเตือนใจ อุ่นจันทร์

ปฏิบัติหน้าที่ ผอ.กลุ่มงานตรวจสอบและเสริมสร้างธรรมาภิบาล

นางสาวนฤมล รัตนเสนีย์

ปฏิบัติหน้าที่ หัวหน้าฝ่ายอำนวยการ

(Visited 5 times, 1 visits today)