บุคลากร

ผู้บริหาร

นางทัศนีย์ ชัยคุณแสง

ผู้อำนวยการ
สำนักพัฒนาทุนและองค์กรการเงินชุมชน
021416392

นางสาวนฤมล รัตนเสนีย์

ปฏิบัติหน้าที่ หัวหน้าฝ่ายอำนวยการ
021416374

นางวรรธณา ธรมีฤทธิ์

นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ

นางสาวราชนก บุญช้อน

เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน

นางศิราภรณ์ ทองแจ้ง

เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน

นายสิทธิพงษ์ คงสุข

เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน

นางสุพา ทองพลอย

พนักงานสถานที่

นางสาวขวัญดาว ลือเปี่ยม

ผอ.กลุ่มงานประสานแผนและยุทธศาสตร์
021416089

นางสาวลลดา สิทธิเกตุ

นักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการ

นายกฤษฎา ก๋าใจ

นักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการ

นางสาวมุกขะรินทร์ พุทโธสาวะโก

นักวิชาการพัฒนาชุมชนปฏิบัติการ

นายณัฐพงศ์ สุขสมกิจ

นักวิชาการพัฒนาชุมชนปฏิบัติการ

นายอานนท์ บุญชู

ผอ.กลุ่มงานส่งเสริมและพัฒนาองค์กรการเงินชุมชน
021416100

นายชาลี ชูชี

นักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการ

นางสาวสุธาสินี พุ่ทกุมาร

นักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการ

นายธนพล ทองแตง

นักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการ

นางสาวกาญจนา สิมพันธ์

นักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการ

นางสาวกวีธิดา ใจศิริ

นักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการ

นางสาววนิชดา สร้อยมณี

ผอ.กลุ่มงานส่งเสริมและพัฒนาทุนชุมชน
021416100

นางสาวมยุรี เย็นประเสริฐ

นักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการ

นางสาวธัญญ์นภัส รวิหิรัณยกรณ์

นักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการ

นางสาวธนัตถ์ธิดากร เทพภูธร

นักวิชาการพัฒนาชุมชนปฏิบัติการ

นายทินกฤต เทียมปฐม

นักวิชาการพัฒนาชุมชนปฏิบัติการ

นายอาทิตย์ จรจรัส

นักวิชาการพัฒนาชุมชนปฏิบัติการ

นางสาววนิชดา สร้อยมณี

ปฏิบัติหน้าที่ ผอ.กลุ่มงานเสริมสร้างธรรมาภิบาลทุนชุมชน
021416098

นางสาวอภิญญา ช่างศรี

นักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการ

นางสาวกนกพรรณ กลีบขจร

นักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการ

นางสาวกรรม์ภิรมย์ สุริยะศรี

นักวิชาการพัฒนาชุมชนปฏิบัติการ

นางสาวจิรารัตน์ ถึงสุข

ผอ.กลุ่มงานพัฒนาทุนชุมชนตามแนวพระราชดำริ
021416099

นางสาวพัชรี ศรีสุวรรณ์

นักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการ

ว่าที่ร้อยตรี จักรพันธ์ ศิริรัตน์

นักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการ หัวหน้าส่วนงานพัฒนาชุมชนในศูนย์ศึกษาการพัฒนาเขาหินซ้อนอันเนื่องมาจากพระราชดำริ
0877157441

นายณัฐพล ปาลิวนิช

นักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการ

นายธีรยุทธ เปลี่ยนผัน

นักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการ

นางสาวเปรมวดี มีสวัสดิ์

นักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการ

นางสาววรุณยุพา นันตรัตน์

นักวิชาการพัฒนาชุมชนปฏิบัติการ

นางสาวบุญสม ทัดละมัย

เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน

(Visited 5 times, 1 visits today)