โครงสร้าง/บุคลากร

ผู้บริหาร

นางทัศนีย์ ชัยคุณแสง

ผู้อำนวยการ
สำนักพัฒนาทุนและองค์กรการเงินชุมชน

-

ผอ.กลุ่มงานพัฒนาทุนชุมชนตามแนวพระราชดำริ

-

ผอ.กลุ่มงานประสานแผนและยุทธศาสตร์

นางเตือนใจ อุ่นจันทร์

ปฏิบัติหน้าที่ ผอ.กลุ่มงานส่งเสริมและพัฒนาทุนชุมชน

-

ผอ.กลุ่มงานส่งเสริมและพัฒนาองค์กรการเงินชุมชน

นางเตือนใจ อุ่นจันทร์

ผอ.กลุ่มงานตรวจสอบและเสริมสร้างธรรมาภิบาล

นางสาวนฤมล รัตนเสนีย์

ปฏิบัติหน้าที่ หัวหน้าฝ่ายอำนวยการ

(Visited 5 times, 1 visits today)