โครงสร้าง/บุคลากร

ผู้บริหาร

2-240x300.jpg

นายทรงพล วิชัยขัทคะ

ผู้อำนวยการ
สำนักพัฒนาทุนและองค์กรการเงินชุมชน

-230x300.jpg

นางสาวจุฑาทิพย์ สมปราชญานันท์

ผอ.กลุ่มงานพัฒนาทุนชุมชนตามแนวพระราชดำริ

-230x300.jpg

นางทัศณีย์ ตันจริยภรณ์

ผอ.กลุ่มงานประสานแผนและยุทธศาสตร์

66-1-230x300.jpg

นางเตือนใจ อุ่นจันทร์

ผอ.กลุ่มงานส่งเสริมและพัฒนาทุนชุมชน

33-230x300.jpg

นายศานิต สุขขี

ผอ.กลุ่มงานส่งเสริมและพัฒนาองค์กรการเงินชุมชน

66-1-230x300.jpg

นางเตือนใจ อุ่นจันทร์

ปฏิบัติหน้าที่ ผอ.กลุ่มงานตรวจสอบและเสริมสร้างธรรมาภิบาล

11-230x300.jpg

นางสาวนฤมล รัตนเสนีย์

ปฏิบัติหน้าที่ หัวหน้าฝ่ายอำนวยการ

(Visited 5 times, 1 visits today)