บริการของเรา

ข่าวประชาสัมพันธ์ และกิจกรรม

ข่าวประชาสัมพันธ์

สทอ. ร่วมขับเคลื่อน PMQA!!! เล็งผลสัมฤทธิ์เป็นไปตามเป้าหมาย ลุ้นเสนอขอรับรางวัลเลิศรัฐ Copy

14 กุมภาพันธ์ 2562 นายทรงพล วิชัยขัทคะ ผู้อำนวยการสำนักพัฒนาทุนและองค์กรการเงินชุมชน มอบหมายคณะทำงานดำเนินการพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ กรมการพัฒนาชุมชน เข้าร่วมการประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาศักยภาพคณะทำงานดำเนินการพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ กรมการพัฒนาชุมชน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ระหว่างวันที่ 14-15 กุมภาพันธ์ 2562 ในวันแรกเป็นการเตรียมความพร้อมจัดทำรายงานผลการดำเนินการพัฒนาองค์การ หมวด 2 ด้านการวางแผนยุทธศาสตร์และการสื่อสารเพื่อนำไปสู่การปฏิบัติและหมวดสนับสนุน โดยมี นายถิระ ถาวรบุตร เป็นวิทยากร ให้คำแนะนำในการเขียนรายงาน [...]

14 February 2562 / 16:15 น.

ข่าวประชาสัมพันธ์

สทอ. ร่วมขับเคลื่อน PMQA!!! เล็งผลสัมฤทธิ์เป็นไปตามเป้าหมาย ลุ้นเสนอขอรับรางวัลเลิศรัฐ

14 กุมภาพันธ์ 2562 นายทรงพล วิชัยขัทคะ ผู้อำนวยการสำนักพัฒนาทุนและองค์กรการเงินชุมชน มอบหมายคณะทำงานดำเนินการพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ กรมการพัฒนาชุมชน เข้าร่วมการประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาศักยภาพคณะทำงานดำเนินการพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ กรมการพัฒนาชุมชน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ระหว่างวันที่ 14-15 กุมภาพันธ์ 2562 ในวันแรกเป็นการเตรียมความพร้อมจัดทำรายงานผลการดำเนินการพัฒนาองค์การ หมวด 2 ด้านการวางแผนยุทธศาสตร์และการสื่อสารเพื่อนำไปสู่การปฏิบัติและหมวดสนับสนุน โดยมี นายถิระ ถาวรบุตร เป็นวิทยากร ให้คำแนะนำในการเขียนรายงาน [...]

14 February 2562 / 16:05 น.