🚩 สทอ. ผนึกกำลัง พช.ภาคกลาง ขับเคลื่อนงานทุนชุมชน โดยจัดกิจกรรม “ประชุมเชิงปฏิบัติการงานทุนชุมชน เสริมสร้างธรรมาภิบาลและการเข้าถึงแหล่งทุน” รุ่นที่ 3 ระหว่างวันที่ 26 – 28 ธันวาคม 2565 ณ ศูนย์ศึกษาและพัฒนาชุมชนชลบุรี

🚩 สทอ. ผนึกกำลัง พช.ภาคกลาง ขับเคลื่อนงานทุนชุมชน โดยจัดกิจกรรม “ประชุมเชิงปฏิบัติการงานทุนชุมชน เสริมสร้างธรรมาภิบาลและการเข้าถึงแหล่งทุน” รุ่นที่ 3 ระหว่างวันที่ 26 – 28 ธันวาคม 2565 ณ ศูนย์ศึกษาและพัฒนาชุมชนชลบุรี ตำบลบ้านสวน อำเภอเมืองชลบุรี จังหวัดชลบุรี โดยมีนางทัศนีย์ ชัยคุณแสง ผู้อำนวยการสำนักพัฒนาทุนและองค์กรการเงินชุมชน เป็นประธานเปิดการประชุมและให้ความรู้แก่ผู้เข้าประชุม หัวข้อ “ทิศทางการขับเคลื่อนงานทุนชุมชน ในปีงบประมาณ พ.ศ.2566” และเสริมพลังความรู้ด้านการใช้กองทุนชุมชนในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจฐานราก โดยนายร่องกี้ พลเยี่ยม ผู้อำนวยการสถาบันการพัฒนาชุมชน คนที่ 17
กลุ่มเป้าหมาย ประกอบด้วย ผู้อำนวยการกลุ่มงานสารสนเทศการพัฒนาชุมชน เจ้าหน้าที่พัฒนาชุมชนจังหวัด พัฒนาการอำเภอ พัฒนากร คณะกรรมการกลุ่มออมทรัพย์เพื่อการผลิต คณะกรรมการโครงการแก้ไขปัญหาความยากจน และคณะกรรมการศูนย์จัดการกองทุนชุมชน จำนวน 216 คน จาก 24 จังหวัด ในภาคกลาง

กิจกรรมในการประชุมฯ ประกอบด้วย การบรรยายให้ความรู้ การจัดเวทีเสวนาการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การดำเนินงานกองทุนชุมชน การแบ่งกลุ่มวิเคราะห์การดำเนินงานทุนชุมชน ในประเด็นปัญหา อุปสรรค แนวทางการดำเนินงานและแก้ไขปัญหางานทุนชุมชน และนำเสนอ
ผลการแบ่งกลุ่ม รวมถึงข้อเสนอแนะต่อสำนักพัฒนาทุนและองค์กรการเงินชุมชนในการส่งเสริมและสนับสนุนการดำเนินงานในพื้นที่ รวมถึงการจัดนิทรรศการแสดงผลการดำเนินงานกองทุนชุมชนจากทุกจังหวัด

📷ข่าว/ภาพสำนักพัฒนาทุนและองค์กรการเงินชุมชน
#CDD
#Change for Good
#สทอสร้างสุขกองทุนชุมชนธรรมาภิบาล

(Visited 1 times, 1 visits today)