📣📣📣สทอ.รวมผลคนกองทุนชุมชน ภาคเหนือ จัดประชุมเชิงปฏิบัติการงานทุนชุมชนเสริมสร้างธรรมาภิบาลและการเข้าถึงแหล่งทุน

📣📣📣สทอ.รวมผลคนกองทุนชุมชน ภาคเหนือ จัดประชุมเชิงปฏิบัติการงานทุนชุมชนเสริมสร้างธรรมาภิบาลและการเข้าถึงแหล่งทุน รุ่นที่ 2
⏰⏰⏰วันพุธที่ 14 ธันวาคม 2565 เวลา 09.00 น. นางทัศนีย์ ชัยคุณแสง ผู้อำนวยการสำนักพัฒนาทุนและองค์กรการเงินชุมชน เป็นประธานเปิด “กิจกรรมประชุมเชิงปฏิบัติการงานทุนชุมชนเสริมสร้างธรรมาภิบาลและการเข้าถึงแหล่งทุน” รุ่นที่ 2 ณ ศูนย์ศึกษาและพัฒนาชุมชนพิษณุโลก โดยมีนางทุงสะกรานต์ สุดธัญญรัตน์ ผู้อำนวยการศูนย์ศึกษาและพัฒนาชุมชนพิษณุโลก เข้าร่วมกิจกรรมดังกล่าว
วัตถุประสงค์ในการจัดกิจกรรมฯ เพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจการขับเคลื่อนงานทุนชุมชนตามหลักธรรมาภิบาล ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 แก่ผู้อำนวยการกลุ่มงานสารสนเทศการพัฒนาชุมชน พัฒนาการอำเภอ นักวิชาการพัฒนาชุมชนจังหวัด พัฒนากร และคณะกรรมการกองทุนชุมชน สำหรับการประชุมครั้งนี้มีผู้เข้าร่วมประชุม ทั้งหมด 17 จังหวัด ภาคเหนือ รวม 154 คน โดยแต่ละจังหวัด กลุ่มเป้าหมายประกอบด้วย ผู้อำนวยการกลุ่มงานสารสนเทศการพัฒนาชุมชน นักวิชาการจังหวัดที่รับผิดชอบงานทุนชุมชนพัฒนาการอำเภอ ที่มีระดับ 1 กลุ่มออมทรัพย์เพื่อการผลิตมากที่สุด พัฒนาการอำเภอ ที่มีระดับ 1 โครงการ กข.คจ. มากที่สุด พัฒนากรที่รับผิดชอบงานทุนชุมชน คณะกรรมการกลุ่มออมทรัพย์เพื่อการผลิตดีเด่น กลุ่มออมทรัพย์เพื่อการผลิตที่จัดตั้งใหม่ ภายใต้ 1 พก 1 กลุ่มออมทรัพย์เพื่อการผลิต คณะกรรมการโครงการแก้ไขปัญหาความยากจน (กข.คจ.) ดีเด่น และคณะกรรมการศูนย์จัดการกองทุนชุมชนต้นแบบ จัดกิจกรรมระหว่างวันที่ 14 – 16 ธันวาคม 2565 ณ ศูนย์ศึกษาและพัฒนาชุมชนพิษณุโลก

กิจกรรมวันแรก
ช่วงเช้า นางทุงสะกรานต์ สุดธัญญรัตน์ ผู้อำนวยการศูนย์ศึกษาและพัฒนาชุมชนพิษณุโลก ได้พบปะและแนะนำศูนย์ศึกษาฯกับผู้เข้าร่วมประชุม จากนั้นเป็นการรับฟังบรรยายของนางทัศนีย์ ชัยคุณแสง ผู้อำนวยการสำนักพัฒนาทุนและองค์กรการเงินชุมชน ในหัวข้อ “ทิศทางการขับเคลื่อนงานทุนชุมชน ประจำปี งบประมาณ 2566”

ปิดท้ายภาคเช้าเป็นเวทีเสวนาแลกเปลี่ยนการดำเนินงานโครงการแก้ไขปัญหาความยากจน (กข.คจ) โดย นางสาวโสภิต ภูริสวัสดิ์ ผู้อำนวยการกลุ่มงานสารสนเทศการพัฒนาชุมชน
สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดพิจิตร นายวรพงษ์ จันทร์เต็ม ประธานโครงการ กข.คจ.บ้านโพรงตะเข้ ม.9 ต.โป่งแดง อ.เมืองตาก จ.ตาก และนายอดิเรก ช่วยโสภา ประธานโครงการ กข.คจ.บ้านหนองไม้แดง ต.จันเสน อ.ตาคลี จ.นครสวรรค์

ภาคบ่าย เป็นเวทีเสวนาแลกเปลี่ยนการดำเนินงานกลุ่มออมทรัพย์เพื่อการผลิต โดย นางพวงเพชร บุญชุ่มใจประธานกลุ่มออมทรัพย์เพื่อการผลิตบ้านเมืองขอน ม. 1 ต.ป่าไผ่ อ.สันทราย จ.เชียงใหม่ นางไพรินทร์ เหล่ากอ ประธานกลุ่มออมทรัพย์เพื่อการผลิตบ้านเหล่าเหนือ ม.1 อ.สูงเม่น จ.แพร่ และนางสุมาพร เชียงแสน ประธานกลุ่มออมทรัพย์เพื่อการผลิตบ้านศรีชนู ม.15 ต.วังทอง อ.วังทอง จ.พิษณุโลก
ปิดท้ายกิจกรรมวันแรกด้วยเวทีเสวนาแลกเปลี่ยนการดำเนินงานศูนย์จัดการกองทุนชุมชน(ศจก.)ต้นแบบ โดย นายเสกสรร มะลาง ประธานศูนย์จัดการกองทุนชุมชนบ้านแม่ฮี้ ต.แม่ฮี้ อ.ปาย จ.แม่ฮ่องสอน นายศรีนวล หมอยาดี ประธานศูนย์จัดการกองทุนชุมชนบ้านห้วยสิงห์ ม.1 ต.ปง อ.ปง จ.พะเยา และนางสาวพัชรพร เชื้อทอง เลขานุการศูนย์จัดการกองทุนชุมชนบ้านคลองน้ำไหล ม.9 ต.คอรุม อ.พิชัย จ.อุตรดิตถ์

ทั้งนี้แต่ละจังหวัดได้นำผลการดำเนินงานของกลุ่มออมทรัพย์เพื่อการผลิตที่ประสบความสำเร็จ มาจัดนิทรรศการอีกด้วย

ในการนี้ขอขอบคุณ ผู้อำนวยการศูนย์ศึกษาและพัฒนาชุมชนพิษณุโลกพร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ศูนย์ฯ ที่อำนวยความสะดวกในการจัดกิจกรรมประชุมเชิงปฏิบัติการงานทุนชุมชนเสริมสร้างธรรมาภิบาลและการเข้าถึงแหล่งทุน” รุ่นที่ 2 ในครั้งนี้


ข่าว/ภาพ : สำนักพัฒนาทุนและองค์กรการเงินชุมชน
#CDD
#Change for Good
#สทอสร้างสุขกองทุนชุมชนธรรมาภิบาล

(Visited 1 times, 1 visits today)