สทอ. ลงพื้นที่ถอดบทเรียนความสำเร็จกองทุนชุมชน ณ กลุ่มออมทรัพย์เพื่อการผลิตบ้านยางกระเดา หมู่ที่ 10 ตำบลท่าเมือง อำเภอดอนมดแดง จังหวัดอุบลราชธานี

สทอ. ลงพื้นที่ถอดบทเรียนความสำเร็จกองทุนชุมชน ณ กลุ่มออมทรัพย์เพื่อการผลิตบ้านยางกระเดา หมู่ที่ 10 ตำบลท่าเมือง
อำเภอดอนมดแดง จังหวัดอุบลราชธานี

วันที่ 23 กันยายน 2565
นางทัศนีย์ ชัยคุณแสง ผู้อำนวยการสำนักพัฒนาทุนและองค์กรการเงินชุมชน มอบหมายนายสมระลึก สุระมาศ นักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการ และนายทินกฤต เทียมปฐม นักวิชาการพัฒนาชุมชนปฏิบัติการ ลงพื้นที่ถอดบทเรียนความสำเร็จกองทุนชุมชน เพื่อส่งเสริมและเผยแพร่ผลสำเร็จของการดำเนินงานกองทุนชุมชนต้นแบบ ที่มีการบริหารจัดการดีเด่น และใช้เป็นแนวทางในการดำเนินงานแก่กลุ่มออมทรัพย์เพื่อการผลิตต่างๆ

ในการนี้ นายทองใบ โสโพธิ์
ผู้ได้รับรางวัลสุดยอดผู้นำกลุ่มออมทรัพย์เพื่อการผลิต ในวาระ 60 ปี กรมการพัฒนาชุมชน ในฐานะประธานกรรมการบริหารกลุ่มออมทรัพย์เพื่อการผลิตบ้านยางกระเดา หมู่ที่ 10 ตำบลท่าเมือง อำเภอดอนมดแดง จังหวัดอุบลราชธานี พร้อมคณะกรรมการกลุ่มออมทรัพย์เพื่อการผลิตบ้านยางกระเดา โดยได้ให้ข้อมูลในประเด็นความสำเร็จในการดำเนินกลุ่มออมทรัพย์เพื่อการผลิตในประเด็นต่างๆ ดังนี้
ประเด็นที่ 1 ประวัติความเป็นมา บริบทในการจัดตั้งกลุ่มออมทรัพย์เพื่อการผลิต
ประเด็นที่ 2 วิธีการและแนวทางการบริหารจัดการกลุ่มออมทรัพย์เพื่อการผลิต
ประเด็นที่ 3 ความสำเร็จจากการดำเนินงานกลุ่มออมทรัพย์เพื่อการผลิต
ประเด็นที่ 4 ปัจจัยของความสำเร็จกลุ่มออมทรัพย์เพื่อการผลิต
ประเด็นที่ 5 ปัญหาและอุปสรรค วิธีการแก้ไขและข้อเสนอแนะ ในการดำเนินงานกลุ่มออมทรัพย์เพื่อการผลิต
ประเด็นที่ 6 ความโดดเดนที่เป็นอัตลักษณ์ของกลุ่มออมทรัพย์เพื่อการผลิต
ประเด็นที่ 7 ก้าวต่อไปของการขับเคลื่อนกลุ่มออมทรัพย์เพื่อการผลิต

พร้อมกันนี้ได้เข้าพบนายพิสดาร ประดา พัฒนาการจังหวัดอุบลราชธานี และนายธงชัย ครุฑแสน ผู้อำนวยการกลุ่มงานสารสนเทศการพัฒนาชุมชน เพื่อชี้แจงวัตถุประสงค์และการดำเนินการถอดบทเรียนความสำเร็จกองทุนชุมชนในครั้งนี้ พร้อมได้รับความร่วมมือจากคณะเจ้าหน้าที่ กลุ่มงานสารสนเทศ สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดอุบลราชธานี และสำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอดอนมดแดง ในการร่วมถอดบทเรียน และให้ข้อมูลถึงความสำเร็จ ปัญหา อุปสรรค ในบริบทของเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบงานในพื้นที่ เพื่อสนับสนุนการดำเนินงานของกลุ่มออมทรัพย์เพื่อการผลิตในครั้งนี้ด้วย

💠ข่าว : สำนักพัฒนาทุนและองค์กรการเงินชุมชน

(Visited 1 times, 1 visits today)