อธิบดีกรมการพัฒนาชุมชน ร่วมเฝ้าทูลละอองพระบาท สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ในงานการประชุมวิชาการและนิทรรศการ ทรัพยากรไทย : ๓๐ ปี อพ.สธ. ประโยชน์แท้แก่มหาชน ณ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ จังหวัดนครศรีธรรมราช

อธิบดีกรมการพัฒนาชุมชน ร่วมเฝ้าทูลละอองพระบาท สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ในงานการประชุมวิชาการและนิทรรศการ ทรัพยากรไทย : ๓๐ ปี อพ.สธ. ประโยชน์แท้แก่มหาชน ณ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ จังหวัดนครศรีธรรมราช

วันจันทร์ที่ ๑๙ กันยายน ๒๕๖๕ นายสมคิด จันทมฤก อธิบดีกรมการพัฒนาชุมชน ร่วมเฝ้าทูลละอองพระบาท สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ซึ่งเสด็จพระราชดำเนินเป็นการส่วนพระองค์ ทรงเป็นองค์ประธานเปิดงานการประชุมวิชาการและนิทรรศการ ทรัพยากรไทย : ๓๐ ปี อพ.สธ. ประโยชน์แท้แก่มหาชน ณ อาคารไทยบุรี มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ จังหวัดนครศรีธรรมราช โดยมีนางทัศนีย์ ชัยคุณแสง ผู้อำนวยการสำนักพัฒนาทุนและองค์กรการเงินชุมชน นายวัชระ ธรรมปัญญาสกุล พัฒนาการจังหวัดนครศรีธรรมราช นายชัยวุฒิ ครุฑมาศ ผู้อำนวยการศูนย์ศึกษาและพัฒนาชุมชนนครศรีธรรมราช ร่วมรับเสด็จฯ

อธิบดีกรมการพัฒนาขุมชน กล่าวว่า กรมการพัฒนาชุมชน ได้รับพระราชทานพระราชานุญาตให้เป็นหน่วยงานสนองพระราชดำริโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี (อพ.สธ.) ตั้งแต่เดือนมิถุนายน ๒๕๖๐ โดยกำหนดพื้นที่สนองพระราชดำริ อพ.สธ. – พช. จำนวน ๑๖ แห่ง ประกอบด้วย ศูนย์ศึกษาและพัฒนาชุมชนชลบุรี นครนายก นครราชสีมา นครศรีธรรมราช พิษณุโลก เพชรบุรี ลำปาง ยะลา สระบุรี อุดรธานี และศูนย์ศึกษาและพัฒนาชุมชนอุบลราชธานี วิทยาลัยการพัฒนาชุมชน จังหวัดชลบุรี ศูนย์สารภี (ศูนย์เรียนรู้ทุนชุมชน) จำนวน ๓ แห่ง ได้แก่ ศูนย์สารภี (ศูนย์เรียนรู้ทุนชุมชน) จังหวัดเชียงใหม่ ศูนย์สารภี (ศูนย์เรียนรู้ทุนชุมชน) จังหวัดสตูล ศูนย์สารภี (ศูนย์เรียนรู้ทุนชุมชน) จังหวัดอุบลราชธานี และส่วนงานพัฒนาชุมชนในศูนย์ศึกษาการพัฒนาเขาหินซ้อนอันเนื่องมาจากพระราชดำริ จังหวัดฉะเชิงเทรา ซึ่งพื้นที่ดังกล่าวได้ดำเนินการเสริมสร้างความรู้ ความเข้าใจและสร้างจิตสำนึกให้บุคลากรและประชาชนในพื้นที่ให้บริการ เกิดความตระหนักถึงความสำคัญของทรัพยากรท้องถิ่นที่มีอยู่ในประเทศไทย ดำเนินกิจกรรมร่วมคิด ร่วมปฏิบัติ จัดทำระบบข้อมูลพันธุกรรมพืช ภายใต้ ๓ ฐานทรัพยากร ได้แก่ ทรัพยากรชีวภาพ ทรัพยากรกายภาพ และทรัพยากรวัฒนธรรมและภูมิปัญญา ใน ๓ กรอบการดำเนินงาน คือ กรอบการเรียนรู้ทรัพยากร กรอบการใช้ประโยชน์ และกรอบการสร้างจิตสำนึก เป็นไปตามแนวทาง อพ.สธ. เพื่อนำประโยชน์สู่ประชาชนชาวไทย

ในการนี้ กรมการพัฒนาชุมชน ได้มอบหมายให้สำนักพัฒนาทุนและองค์กรการเงินชุมชน ร่วมจัดแสดงนิทรรศการโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี กรมการพัฒนาชุมชน (อพ.สธ.-พช.) ในงานการประชุมวิชาการและนิทรรศการ ทรัพยากรไทย : ๓๐ ปี อพ.สธ. ประโยชน์แท้แก่มหาชน ครั้งนี้ ร่วมกับศูนย์ศึกษาและพัฒนาชุมชนนครศรีธรรมราช และสำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดนครศรีธรรมราช โดยจัดแสดงผลการดำเนินงาน อพ.สธ. – พช. ในการอนุรักษ์และใช้ประโยชน์จากทรัพยากรท้องถิ่น ภายใต้แนวคิด “ย่านลิเภา…พืชพื้นถิ่น ภูมิปัญญาแผ่นดิน…ประโยชน์แท้แก่มหาชน” จากพระราชเสาวนีย์ในสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง เมื่อวันที่ ๑๑ สิงหาคม ๒๕๒๔ เป็นจุดเริ่มต้นให้ประชาชนชาวไทยได้รู้จักและให้ความสนใจผลิตภัณฑ์แปรรูปจาก “ย่านลิเภา” เป็นจำนวนมาก ซึ่งในพื้นที่จังหวัดนครศรีธรรมราช ได้ใช้ภูมิปัญญาท้องถิ่นรังสรรค์ผลิตภัณฑ์แปรรูปจากย่านลิเภา จนเข้าสู่การเป็นผลิตภัณฑ์ OTOP ที่มีเอกลักษณ์โดดเด่น งดงาม เป็นอัตลักษณ์ของจังหวัดนครศรีธรรมราช เป็นที่ชื่นชอบทั้งชาวไทยและต่างชาติ และจังหวัดนครศรีธรรมราชได้กลายเป็นแหล่งผลิตย่านลิเภาสำคัญ ส่งผลให้ย่านลิเภา ซึ่งเป็นพืชประเภทเถาวัลย์ที่ขึ้นเองโดยธรรมชาติ ใต้ต้นยาง ในสวนยาง ในพื้นที่จังหวัดนครศรีธรรมราชเกิดการขาดแคลนไม่เพียงพอต่อความต้องการใช้งาน ต้องมีการนำเข้าจากจังหวัดสงขลา ปัตตานี ยะลา และนราธิวาส

ศูนย์ศึกษาและพัฒนาชุมชนนครศรีธรรมราช ซึ่งเป็นหนึ่งใน ๑๖ พื้นที่สนองพระราชดำริ อพ.สธ. – พช. ได้เล็งเห็นถึงปัญหาดังกล่าว จึงดำเนินการปลูก รักษาและเพาะขยายพันธุ์ย่านลิเภาภายในพื้นที่ศูนย์ศึกษาและพัฒนาชุมชน อำเภอทุ่งสง จังหวัดนครศรีธรรมราช เพื่อให้เป็นแหล่งวัตถุดิบผลิตภัณฑ์แปรรูปจากย่านลิเภา และได้ส่งเสริมการใช้ประโยชน์ ภายใต้แนวคิด “ร่วมคิด ร่วมทำและร่วมรับผลประโยชน์” โดยใช้ทรัพยากรธรรมชาติเป็นเครื่องมือในการส่งเสริมการสร้างมูลค่าเพิ่มของทรัพย์สินบนดินจากมูลค่า “ย่านลิเภา” ให้ชาวบ้านร่วมกันอนุรักษ์ รักษา ต่อยอดสร้างประโยชน์แท้แก่มหาชนต่อไป

ขอเชิญชวนทุกท่านเยี่ยมชมบูทนิทรรศการ อพ.สธ. – พช. ได้ในงานประชุมวิชาการและจัดนิทรรศการ ครั้งที่ ๑๑ ทรัพยากรไทย : ๓๐ ปี อพ.สธ. ประโยชน์แท้แก่มหาชน ณ บริเวณโซน C มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ อำเภอท่าศาลา จังหวัดนครศรีธรรมราช ระหว่างวันที่ ๑๙-๒๔ กันยายน ๒๕๖๕ ตั้งแต่เวลา ๐๘.๓๐ -๑๗.๐๐ น. อธิบดีฯ กล่าวทิ้งท้าย

 

ภาพข่าว : ศพช.นครศรีธรรมราช
ข่าว : สทอ.พช.

(Visited 1 times, 1 visits today)