สทอ. ลงพื้นที่ถอดบทเรียนความสำเร็จกองทุนชุมชน ณ กลุ่มออมทรัพย์เพื่อการผลิตบ้านดอนคา อำเภอพรหมคีรี จังหวัดนครศรีธรรมราช

สทอ. ลงพื้นที่ถอดบทเรียนความสำเร็จกองทุนชุมชน ณ กลุ่มออมทรัพย์เพื่อการผลิตบ้านดอนคา
อำเภอพรหมคีรี จังหวัดนครศรีธรรมราช

วันที่ 20 กันยายน 2565 นางทัศนีย์ ชัยคุณแสง ผู้อำนวยการสำนักพัฒนาทุนและองค์กรการเงินชุมชน พร้อมนางสาววนิชดา สร้อยมณี ผู้อำนวยการกลุ่มงานส่งเสริมและพัฒนาทุนชุมชน และนายอาทิตย์ จรจรัส นักวิชาการพัฒนาชุมชนปฏิบัติการ ลงพื้นที่ถอดบทเรียนความสำเร็จกองทุนชุมชน เพื่อส่งเสริมและเผยแพร่ผลสำเร็จของการดำเนินงานกองทุนชุมชนต้นแบบ ที่มีการบริหารจัดการดีเด่น และใช้เป็นแนวทางในการดำเนินงานแก่กลุ่มออมทรัพย์เพื่อการผลิตต่างๆ

ในการนี้ นายวิโรจน์ คงปัญญา
ผู้ได้รับรางวัลสุดยอดผู้นำกลุ่มออมทรัพย์เพื่อการผลิต ในวาระ 60 ปี กรมการพัฒนาชุมชน ในฐานผู้อำนวยการโรงเรียนกลุ่มออมทรัพย์เพื่อการผลิตบ้านดอนคา และประธานกรรมการบริหารกลุ่มออมทรัพย์เพื่อการผลิตบ้านดอนคา หมู่ที่ 2 ตำบลทอนหงส์
อำเภอพรหมคีรี พร้อมคณะกรรมการกลุ่มออมทรัพย์เพื่อการผลิตบ้านดอนคา โดยได้ให้ข้อมูลในประเด็นความสำเร็จในการดำเนินกลุ่มออมทรัพย์เพื่อการผลิตในประเด็นต่างๆ ดังนี้
ประเด็นที่ 1 ประวัติความเป็นมา บริบทในการจัดตั้งกลุ่มออมทรัพย์เพื่อการผลิต
ประเด็นที่ 2 วิธีการและแนวทางการบริหารจัดการกลุ่มออมทรัพย์เพื่อการผลิต
ประเด็นที่ 3 ความสำเร็จจากการดำเนินงานกลุ่มออมทรัพย์เพื่อการผลิต
ประเด็นที่ 4 ปัจจัยของความสำเร็จกลุ่มออมทรัพย์เพื่อการผลิต
ประเด็นที่ 5 ปัญหาและอุปสรรค และข้อเสนอแนะ ในการดำเนินงานกลุ่มออมทรัพย์เพื่อการผลิต
ประเด็นที่ 6 ความโดดเดนที่เป็นอัตลักษณ์ของกลุ่มออมทรัพย์เพื่อการผลิต
ประเด็นที่ 7 ก้าวต่อไปของการขับเคลื่อนกลุ่มออมทรัพย์เพื่อการผลิต

พร้อมกันนี้ได้รับความร่วมมือจากคณะเจ้าหน้าที่ กลุ่มงานสารสนเทศ สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดนครศรีธรรมราช และสำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอพรหมคีรี ในการร่วมถอดบทเรียน และให้ข้อมูลถึงความสำเร็จ ปัญหา อุปสรรค ในบริบทของเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบงานในพื้นที่ เพื่อสนับสนุนการดำเนินงานของกลุ่มออมทรัพย์เพื่อการผลิตในครั้งนี้ด้วย

💠ข่าว : สำนักพัฒนาทุนและองค์กรการเงินชุมชน

(Visited 1 times, 1 visits today)