🌈พช.เขาหินซ้อน ร่วมจัดกิจกรรมในงานวันสถาปนาศูนย์ศึกษาการพัฒนาเขาหินซ้อนอันเนื่องมาจากพระราชดำริ ปี ๒๕๖๕

🏕พช.เขาหินซ้อน ร่วมจัดกิจกรรมในงานวันสถาปนาศูนย์ศึกษาการพัฒนาเขาหินซ้อนอันเนื่องมาจากพระราชดำริ ปี ๒๕๖๕

🌈วันจันทร์ที่ ๘ กรกฎาคม ๒๕๖๕ เวลา ๐๘.๐๐ น. ศูนย์ศึกษาการพัฒนาเขาหินซ้อนอันเนื่องมาจากพระราชดำริ อำเภอพนมสารคาม จังหวัดฉะเชิงเทรา โดยคณะทำงานจัดงานวันสถาปนาศูนย์ศึกษาการพัฒนาเขาหินซ้อนอันเนื่องมาจากพระราชดำริ ปีที่ ๔๓ ใช้ชื่องานว่า “ร่วมสมัย สร้างแรงบันดาลใจและนวัตกรรม เพื่อสืบสาน รักษา และต่อยอดโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ” กำหนดจัดงานระหว่างวันที่ ๘ – ๑๐ สิงหาคม ๒๕๖๕ ณ ศูนย์ศึกษาการพัฒนาเขาหินซ้อนฯ ซึ่งมีนายพลากร สุวรรณรัฐ องคมนตรีเป็นประธานในพิธีเปิดงาน ณ ศาลา ๘๐ พรรษา จากนั้นทำการเปิดนิทรรศการ “ต่อยอดองค์วามรู้ สู่วิถี Next Normal” บริเวณสวนของพ่อ, เยี่ยมชมตลาดนัดสินค้าของเกษตรกรเครือข่ายศูนย์เรียนรู้, เยี่ยมชมของดี ๑๔ หมู่บ้าน@เขาหินซ้อน, กิจกรรม Open House เปิดบ้านงานวิชาการหน่วยงานบูรณาการ จำนวน ๔ แห่ง ๑)หน่วยงานบูรณาการ(งานพัฒนาชุมชน, งานประมงและงานปศุสัตว์) ๒) งานวิชาการเกษตร ๓) งานส่งเสริมและพัฒนาอาชีพการเกษตร ๔) งานพื้นที่ ๓ ป่าและโครงการส่วนพระองค์ สำหรับส่วนงานพัฒนาชุมชน ว่าที่ ร.ต.จักรพันธ์ ศิริรัตน์ หัวหน้าส่วนงานฯ ได้จัดกิจกรรมการฝึกสอนพร้อมฝึกหัดงานศิลปาชีพฯ จาก ๒ ฐานการเรียนรู้ได้แก่ การเขียนเส้นลายทองบนกระเป๋าผ้าดิบ และการทำพวงกุญแจจากหญ้าแฝกให้แก่ผู้เข้าร่วมงานที่สนใจ โดยผู้เข้าร่วมกิจกรรมจะได้รับความประทับใจ ความรู้ และผลงานของตนเองกลับไปใช้ประโยชน์ทุกคน เนื่องจากขณะนี้ในห้วงของมรสุมเป็นเหตุให้เกิดฝนตกหนักเป็นระยะ ประธานฯ จึงมิได้เข้าเยี่ยมชมนิทรรศการของกิจกรรม Open House แต่ได้เดินทางโดยขบวนรถรางผ่านบริเวณที่จัดกิจกรรมเพื่อรับการรายงานผลการปฏิบัติงานจากหัวหน้าส่วนงานฯ นอกจากนี้ในงานยังมีการอบรมระยะสั้นหลักสูตรต่างๆ ตลอดจนมีการแจกจ่ายปัจจัยการผลิตให้แก่ผู้เข้าร่วมงาน เช่น ปุ๋ยหมัก น้ำหมักชีวภาพ ปุ๋ยมูลสัตว์ เป็นต้น #สนองงานสถาบันหลักของชาติ ด้วยรักและภักดี

☎️☎️พช.เขาหินซ้อนรายงาน ภาพ/ข่าว

(Visited 1 times, 1 visits today)