สทอ.ปันน้ำใจให้น้อง ร่วมบริจาคของให้แก่เด็ก ๆ “มูลนิธิสร้างสรรค์เด็ก” ❤️

สทอ.ปันน้ำใจให้น้อง ❤️

นางทัศนีย์ ชัยคุณแสง ผู้อำนวยการสำนักพัฒนาทุนและองค์กรการเงินชุมชน พร้อมด้วยนางสาวขวัญดาว ลือเปี่ยม ผอ.กลุ่มงานประสานแผนและยุทธศาสตร์ นางเตือนใจ อุ่นจันทร์ ผอ.กลุ่มงานเสริมสร้างธรรมาภิบาลทุนชุมชน นางสาววนิชดา สร้อยมณี ผอ.กลุ่มงานส่งเสริมและพัฒนาทุนชุมชน และปฏิบัติหน้าที่ ผอ.กลุ่มงานส่งเสริมและพัฒนาองค์กรการเงินชุมชน นางสาวจิรารัตน์ ถึงสุข ผอ.กลุ่มงานพัฒนาทุนชุมชนตามแนวพระราชดำริ นางสาวนฤมล รัตนเสนีย์ รักษาการหัวหน้าฝ่ายอำนวยการ นำข้าราชการสำนักพัฒนาทุนและองค์กรการเงินชุมชน กรมการพัฒนาชุมชน ร่วมบริจาคของให้แก่เด็ก ๆ “มูลนิธิสร้างสรรค์เด็ก” ซึ่งเป็นมูลนิธิที่ช่วยเหลือเด็กด้อยโอกาสทางสังคมให้เด็กได้มีโอกาสพัฒนาตนตามศักยภาพของเด็กแต่ละคน ด้วยบรรยากาศแห่งความอบอุ่น ความรัก ความเข้าใจ การให้อภัย และการให้โอกาส ตลอดจนให้ได้รับการศึกษา และการมีส่วนร่วมในการพัฒนาสังคม
โดยของที่บริจาคให้แก่มูลนิธิฯครั้งนี้ ประกอบด้วย อุปกรณ์เครื่องเขียนเพื่อน้อง ตุ๊กตา ขนม/อาหารแห้ง เครื่องปรุงอาหาร เสื้อผ้า กระเป๋า พวงกุญแจ หน้ากากอนามัย เจลแอลกอฮอล์ ของใช้ที่จำเป็น ฯลฯ พร้อมสมทบทุนการศึกษา มูลค่า 5,420 บาท เพื่อเป็นขวัญกำลังใจและสร้างพลังให้เด็กๆ ได้สร้างสรรค์ชีวิตที่ดีในอนาคตต่อไป ภายใต้โครงการแบ่งปันน้ำใจเพื่อผู้ด้อยโอกาส หนึ่งในโครงการใสสะอาด ประจำปี 2565 กรมการพัฒนาชุมชน กระทรวงมหาดไทย

(Visited 1 times, 1 visits today)