▶️▶️กรมการพัฒนาชุมชน จัดประกวดหมู่บ้านกองทุนแม่ของแผ่นดินดีเด่นระดับกรมการพัฒนาชุมชน

▶️▶️กรมการพัฒนาชุมชนจัดประกวดหมู่บ้านกองทุนแม่ของแผ่นดินดีเด่นระดับกรมการพัฒนาชุมชน

⏩️⏩️ วันที่ 29 มิถุนายน 2565
กรมการพัฒนาชุมชน ร่วมกับสำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามยาเสพติด (สำนักงาน ป.ป.ส.) จัดการประกวดหมู่บ้านกองทุนแม่ของแผ่นดินดีเด่นระดับกรมการพัฒนาชุมชน ประจำปีงบประมาณ 2565 ในรูปแบบออนไลน์ผ่านระบบ Zoom Cloud Meeting โดยการประกวดหมู่บ้านกองทุนแม่ของแผ่นดินดีเด่นระดับกรมการพัฒนาชุมชน โดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง เชิดชูเกียรติ และสร้างขวัญกำลังใจในการดำเนินงานกองทุนแม่ของแผ่นดิน แก่หมู่บ้าน/ชุมชนกองทุนแม่ของแผ่นดิน และเพื่อพัฒนาและยกระดับการดำเนินงานพร้อมสร้างการรับรู้และประชาสัมพันธ์การดำเนินงานหมู่บ้านกองทุนแม่ของแผ่นดินให้เป็นที่ประจักษ์แก่สาธารณชน
🧭🧭โดยในวันนี้ภาคเช้าเป็นการประกวดหมู่บ้านกองทุนแม่ของแผ่นดินบ้านเทนมีย์หมู่ที่ 1 ตำบลเทนมีย์ อำเภอเมืองสุรินทร์ จังหวัดสุรินทร์
และภาคบ่าย เป็นการประกวดหมู่บ้านกองทุนแม่ของแผ่นดินบ้านไทยเจริญ ม.11 ตำบลบ้านแพ อำเภอคูเมือง จังหวัดบุรีรัมย์
โดยมีนางสงวน มะเสนา ผู้ตรวจราชการกรมการพัฒนาชุมชนเขตตรวจราชการตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง 1 นางสุมนา บัวเทศ นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการพิเศษ (ผู้อำนวยการส่วนประสานพื้นที่)สำนักงานป้องกันและปราบปรามยาเสพติดภาค3 นายทองคูณ บุญศร ผู้อำนวยการศูนย์ศึกษาและพัฒนาชุมชนนครราชสีมา นางสาววนิชดา สร้อยมณี ผู้อำนวยการกลุ่มงานส่งเสริมและพัฒนาองค์กรการเงินชุมชน เป็นคณะกรรมการ

💠ข่าว : สำนักพัฒนาทุนและองค์กรการเงินชุมชน

(Visited 1 times, 1 visits today)