⏩สทอ.⏪ ติดตามสนับสนุนการดำเนินงานศูนย์จัดการกองทุนชุมชน (ศจก.) สู่การเป็นต้นแบบด้านการบริหารจัดการหนี้

⏩สทอ.ติดตามสนับสนุนการดำเนินงานศูนย์จัดการกองทุนชุมชน (ศจก.) สู่การเป็นต้นแบบด้านการบริหารจัดการหนี้
นางทัศนีย์ ชัยคุณแสง ผู้อำนวยการสำนักพัฒนาทุนและองค์กรการเงินชุมชน ได้มอบหมายให้ น.ส.สุธาสินี พุ่มกุมาร น.ส.ธัญญ์นภัส รวิหิรัณยกรณ์ และนายธนพล ทองแตง นักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการ ลงพื้นที่ติดตามสนับสนุนการดำเนินงานศูนย์จัดการกองทุนชุมชนสู่การเป็นต้นแบบด้านการบริหารจัดการหนี้ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ในวันที่ 12 ม.ค. 2565 ณ จังหวัดฉะเชิงเทรา จำนวน 2 แห่ง ดังนี้
⏩1. ศูนย์จัดการกองทุนชุมชนบ้านปลายคลอง 18 หมู่ 11 ต.หมอนทอง อ.บางน้ำเปรี้ยว จ.ฉะเชิงเทรา ซึ่งเป็น ศจก. ที่มีผลการบริหารจัดการหนี้ให้กับครัวเรือนในชุมชนจนสามารถลดหนี้ได้ 62 สัญญา จาก 109 สัญญา ปลดหนี้ได้ 11 ครัวเรือน จาก 71 ครัวเรือน และสนับสนุนอาชีพให้กับครัวเรือนมีรายได้ เช่น กลุ่มทำพริกแกง น้ำพริกเผา กลุ่มปลูกผักปลอดภัย ทั้งยังเคยเป็นจุดศึกษาดูงานเรื่องการบริหารจัดการหนี้ของพื้นที่ใกล้เคียงอีกด้วย
⏩2. ศูนย์จัดการกองทุนชุมชนบ้านหนองน้ำพุ หมู่ 9 ต.บ้านซ่อง อ.พนมสารคาม จ.ฉะเชิงเทรา เป็น ศจก. ที่จัดตั้งในปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 คณะกรรมการมีความตั้งใจบริหารจัดการหนี้ให้กับคนในชุมชน ให้ลดหนี้/ปลดหนี้ได้
⏩ทั้งนี้คณะกรรมการทั้งสองแห่งมีความเห็นว่าแนวทางการดำเนินงานศูนย์จัดการกองทุนชุมชนมีประโยชน์และเกิดผลดีแก่คนในชุมชนเป็นอย่างมาก ทำให้คนลดหนี้ มีอาชีพ มีรายได้เพิ่ม
⏩คณะติดตามขอขอบคุณพัฒนาการจังหวัดฉะเชิงเทรา (นายวรนัฐ ติรประเสริฐสิน) นักวิชาการพัฒนาชุมชนจังหวัดฉะเชิงเทรา (นางศศิฉาย สุคนธฉายา) นายเบญจวัฒน์ ในวิกุล พัฒนาการอำเภอบางน้ำเปรี้ยว ทีมงานพัฒนาชุมชนอำเภอบางน้ำเปรี้ยว นางกชมน บุษบงค์ พัฒนาการอำเภอพนมสารคาม ทีมงานพัฒนาชุมชนอำเภอพนมสารคาม และคณะกรรมการ ศูนย์จัดการกองทุนชุมชนทั้งสองแห่ง ที่ให้การต้อนรับและสนับสนุนข้อมูลเป็นอย่างดี


>>ภาพและข่าว สำนักพัฒนาทุนและองค์กรการเงินชุมชน

#กรมการพัฒนาชุมชน
#สำนักพัฒนาทุนและองค์กรการเงินชุมชน
#ศูนย์จัดการกองทุนชุมชน

(Visited 1 times, 1 visits today)