สทอ.⏪ _________________ ประชุมเชิงปฏิบัติการคณะกรรมการโรงเรียนกลุ่มออมทรัพย์เพื่อการผลิต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 บ้านทุ่งสะท้อน หมู่ที่ 6 ตำบลปากแพรก อำเภอบางสะพานน้อย จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ระหว่างวันที่ 11 -13 มกราคม 2565 ในเขตพื้นที่จังหวัดประจวบคีรีขันธ์

สทอ.⏪
_________________
ประชุมเชิงปฏิบัติการคณะกรรมการโรงเรียนกลุ่มออมทรัพย์เพื่อการผลิต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565
บ้านทุ่งสะท้อน หมู่ที่ 6 ตำบลปากแพรก อำเภอบางสะพานน้อย จังหวัดประจวบคีรีขันธ์
ระหว่างวันที่ 11 -13 มกราคม 2565 ในเขตพื้นที่จังหวัดประจวบคีรีขันธ์
⏩⏩ วันที่ 12 มกราคม 2565 เวลา 08.30 -16.30 น.
ทีมสำนักพัฒนาทุนและองค์กรการเงินชุมชน ประกอบด้วยนางสาวอภิญญา ช่างศรี นักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการ และนางสาวมยุรี เย็นประเสริฐ นักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการ และนางสาวลดา เสรีเรืองยุทธ์ นักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการ เจ้าหน้าที่โครงการ
ดำเนินกิจกรรมตามโครงการร่วมกับทีมวิทยากรจากธนาคารไทยเครดิต ลงพื้นที่เพื่อดำเนินการประชุมเชิงปฏิบัติการคณะกรรมการโรงเรียนกลุ่มออมทรัพย์เพื่อการผลิต ประจำปี งบประมาณ พ.ศ.2565 ต่อ โดยวันนี้มีวัตถุประสงค์ เพื่อพัฒนาศักยภาพคณะกรรมการโรงเรียนกลุ่มออมทรัพย์เพื่อการผลิตให้มีความรู้ด้านเทคนิคการพูด เพิ่มทักษะในการเป็นวิทยากร การถ่ายทอดความรู้ด้วยการฝึกปฏิบัติจริง มีการสรุปด้วยกิจกรรมเกม เพิ่มความสนุกสนานและเอาไปใช้ได้จริง มีกลุ่มเป้าหมายเป็นคณะกรรมการโรงเรียนกลุ่มออมทรัพย์เพื่อการผลิต และสมาชิก จำนวน 30 คน แบ่งเป็นคณะกรรมการโรงเรียนกลุ่มออมทรัพย์เพื่อการผลิต จำนวน 12 คน คณะกรรมการกลุ่มออมทรัพย์เพื่อการผลิต และสมาชิก จำนวน 18 คน
ขอขอบคุณนายอำเภอบางสะพานน้อย พัฒนาการจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ พัฒนาการอำเภอบางสะพานน้อยและทีมงาน นายวีระวุฒิ กลมเกลี้ยง ผู้อำนวยการโรงเรียนกลุ่มออมทรัพย์เพื่อการผลิต และคณะกรรมการโรงเรียนกลุ่มออมทรัพย์เพื่อการผลิตบ้านทุ่งสะท้อน ที่ให้การต้อนรับและสนับสนุนการดำเนินงานตามกิจกรรมประชุมเชิงปฏิบัติการคณะกรรมการโรงเรียนกลุ่มออมทรัพย์เพื่อการผลิต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 ให้บรรลุวัตถุประสงค์โครงการ


⏩ภาพ/ข่าว : สำนักพัฒนาทุนและองค์กรการเงินชุมชน

(Visited 1 times, 1 visits today)