สทอ. ติดตาม สนับสนุนการดำเนินงานศูนย์จัดการกองทุนชุมชน ในพื้นที่จังหวัด นครสวรรค์

สทอ. ติดตาม สนับสนุนการดำเนินงานศูนย์จัดการกองทุนชุมชน ในพื้นที่จังหวัด
นครสวรรค์
⏩วันที่ 10 – 12 มกราคม 2565 นางทัศนีย์ ชัยคุณแสง ผู้อำนวยการสำนักพัฒนาทุนและองค์กรการเงินชุมชน มอบหมายให้นางสาวกาญจนา สิมพันธ์ นักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการ นางสาวพัชรี ศรีสุวรรณ์ นักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการ และนางสาวเปรมวดี มีสวัสดิ์ นักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการ เป็นคณะติดตาม สนับสนุนการดำเนินงานศูนย์จัดการกองทุนชุมชนสู่การเป็นต้นแบบด้านการบริหารจัดการหนี้ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565
⏩ ทีมสำนักพัฒนาทุนและองค์กรการเงินชุมชน เข้าพบนางสาวขวัญดาว ลือเปี่ยม ผู้อำนวยการกลุ่มงานสารสนเทศการพัฒนาชุมชน รักษาราชการแทนพัฒนาการจังหวัดนครสวรรค์ นายอวิรุทธ์ มีชื่น ผู้ช่วยผู้อำนวยการกลุ่มงานส่งเสริมการพัฒนาชุมชน และนางสาวพัชชา เชิญขวัญ เจ้าหน้าที่จังหวัดผู้รับผิดชอบงานศูนย์จัดการกองทุนชุมชน โดยให้การต้อนรับ และชี้แจงวัตถุประสงค์ติดตาม สนับสนุนการดำเนินงานศูนย์จัดการกองทุนชุมชนสู่การเป็นต้นแบบด้านการบริหารจัดการหนี้ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 โดยลงพื้นที่ จำนวน 2 แห่ง ดังนี้
1. ศูนย์จัดการกองทุนชุมชนบ้านสะเดาซ้าย หมู่ที่ 5 ตำบลห้วยน้ำหอม อำเภอลาดยาว จังหวัดนครสวรรค์ เป็นศูนย์จัดการกองทุนชุมชนที่เตรียมความพร้อมจัดตั้งในปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 มีการบูรณาการกองทุนในหมู่บ้านจำนวน 2 กองทุน โดยกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเป็นเจ้าภาพหลักในการปรับโครงสร้างหนี้ เงินทุนหมุนเวียน จำนวน 4 ล้านกว่าบาท และกลุ่มออมทรัพย์เพื่อการผลิต มีเงินสัจจะสะสม จำนวน 838,800 บาท มีความเข้มแข็งที่มาจากการบูรณาการร่วมกันจำนวน 2 กองทุน มีกลไกการขับเคลื่อนการดำเนินงานที่มาจากการบูรณาการคณะกรรมการกองทุน 2 กองทุน เพื่อดำเนินการคัดเลือกคณะกรรมการศูนย์จัดการกองทุนชุมชนต่อไป
2. ศูนย์จัดการกองทุนชุมชนสู่การเป็นต้นแบบบ้านอ่าง หมู่ที่ 3 ตำบลอ่างทอง อำเภอบรรพตพิสัย จังหวัดนครสรรค์ เป็นศูนย์จัดการกองทุนชุมชนสู่การเป็นเป็นต้นแบบ
ด้านการบริหารจัดการหนี้ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 จัดตั้งเป็นศูนย์จัดการฯ (สถาบันการเงินชุมชนบ้านอ่าง) เมื่อปี พ.ศ.2554 โดยมีปัจจัยความสำเร็จของการดำเนินงาน ดังนี้
– รูปแบบในการปรับอัตราดอกเบี้ยให้เท่ากัน ร้อยละ 8/ปี ทุกกองทุน
– บูรณาการกองทุนจำนวน 8 กองทุน มีจำนวนเงินทุนหมุนเวียนประมาณ 7 ล้านบาท ประกอบด้วยกองทุนหมู่บ้านฯ กลุ่มออมทรัพย์สัจจะกองทุนหมู่บ้านฯ โครงการ กข.คจ. กองทุนแม่ของแผ่นดิน กลุ่มอาชีพเกษตรกร และกลุ่มสุขาภิบาล และกลุ่มอาชีพอื่น ๆ เป็นต้น
– ปี 2560 – 2562 ส่งเสริมอาชีพ ได้คำนึงถึงศักยภาพและตามความสามารถของครัวเรือนเป้าหมาย เช่น การทำพรหมเช็ดเท้า การการเลี้ยงไก่ไข่ ปลูกผักสวนครัวและผักสดตามฤดูกาล และส่งเสริมอาชีพตามความถนัด เป็นต้น
– สนับสนุนเงินทุนประกอบอาชีพให้ครัวเรือนเป้าหมาย ที่มีความพร้อมและมีใจปรับพฤติกรรมและมีวินัยการชำระเงิน นำไปสู่การลดจนสามารถปลดหนี้ในที่สุด
– มีเครือข่ายภาคีการพัฒนาระดับพื้นที่เข้าร่วมบูรณาการส่งเสริมองค์ความรู้การถักพรหมเช็ดเท้า และแปรรูปผลิตภัณฑ์จากหญ้าเป็นเครื่องใช้สอยในชีวิตประจำวัน
– คณะกรรมการศูนย์จัดการฯ ใช้หลักความสามัคคี ความร่วมมือ ในการขับเคลื่อนการดำเนินงานจนสามารถบริหารจัดการศูนย์กองทุนชุมชนบ้านอ่าง จนสามารถเป็นต้นแบบด้านการบริหารจัดการหนี้⏩ โอกาสนี้ ขอขอบคุณสำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดนครสวรรค์ สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอลาดยาวและสำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอบรรพตพิสัย ที่ให้การต้อนรับ และอนุเคราะห์สนับสนุนข้อมูลในการลงพื้นที่ติดตามศูนย์จัดการกองทุนชุมชนในครั้งนี้ เป็นอย่างดี

#สทอ. (CDD Change For Good) : สร้างสุขกองทุนชุมชนตามหลักธรรมาภิบาล
#เศรษฐกิจฐานรากมั่นคง ชุมชนพึ่งตนเองได้ ภายในปี 2565
⏩ภาพ/ข่าว : สำนักพัฒนาทุนและองค์กรการเงินชุมชน

(Visited 1 times, 1 visits today)