⏩สทอ.⏪ ประชุมเชิงปฏิบัติการคณะกรรมการโรงเรียนกลุ่มออมทรัพย์เพื่อการผลิต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 ณ โรงเรียนกลุ่มออมทรัพย์เพื่อการผลิตบ้านทุ่งสะท้อน หมู่ที่ 6 ตำบลปากแพรก อำเภอบางสะพานน้อย จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ระหว่างวันที่ 11 -13 มกราคม 2565 ในเขตพื้นที่จังหวัดประจวบคีรีขันธ์

⏩สทอ.⏪
_________________
ประชุมเชิงปฏิบัติการคณะกรรมการโรงเรียนกลุ่มออมทรัพย์เพื่อการผลิต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565
ณ โรงเรียนกลุ่มออมทรัพย์เพื่อการผลิตบ้านทุ่งสะท้อน หมู่ที่ 6 ตำบลปากแพรก อำเภอบางสะพานน้อย จังหวัดประจวบคีรีขันธ์
ระหว่างวันที่ 11 -13 มกราคม 2565 ในเขตพื้นที่จังหวัดประจวบคีรีขันธ์
⏩⏩ วันที่ 11 มกราคม 2565 เวลา 08.30 -16.30 น.
นายนวรัตน์ วงศ์ปิ่นเพ็ชร นายอำเภอบางสะพานน้อย นายดำรงค์ มากระจัน พัฒนาการจังหวัด นางวาสนา บุญจันทรานุรักษ์ พัฒนาการอำเภอบางสะพานน้อย กล่าวให้กำลังใจคณะกรรมการโรงเรียนกลุ่มออมทรัพย์เพื่อการผลิตและส่งเสริมการดำเนินงานโรงเรียนกลุ่มออมทรัพย์เพื่อการผลิตให้มีความเข้มแข็งและดำเนินกิจกรรมให้มีประสิทธิภาพ
ทีมสำนักพัฒนาทุนและองค์กรการเงินชุมชน ประกอบด้วยนางสาวอภิญญา ช่างศรี นักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการ และนางสาวมยุรี เย็นประเสริฐ นักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการ และนางสาวลดา เสรีเรืองยุทธ์ นักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการ เจ้าหน้าที่โครงการดำเนินกิจกรรมตามโครงการร่วมกับทีมวิทยากรจากธนาคารไทยเครดิต ลงพื้นที่เพื่อดำเนินการประชุมเชิงปฏิบัติการคณะกรรมการโรงเรียนกลุ่มออมทรัพย์เพื่อการผลิต ประจำปี งบประมาณ พ.ศ.2565 ซึ่งมีวัตถุประสงค์ เพื่อพัฒนาศักยภาพคณะกรรมการโรงเรียนกลุ่มออมทรัพย์เพื่อการผลิตให้มีความรู้ด้านพัฒนาทักษะทางการเงิน โดยมีกลุ่มเป้าหมายเป็นคณะกรรมการโรงเรียนกลุ่มออมทรัพย์เพื่อการผลิต และสมาชิก จำนวน 30 คน แบ่งเป็นคณะกรรมการโรงเรียนกลุ่มออมทรัพย์เพื่อการผลิต จำนวน 12 คน คณะกรรมการกลุ่มออมทรัพย์เพื่อการผลิต และสมาชิก จำนวน 18 คน วิทยากร ส่งเสริมทางวิชาการพัฒนาทักษะด้านการเงิน โดยมีเนื้อหาในการอบรมตามหลักสูตรโดยเริ่มจากกิจกรรมกระตุ้น สร้างความคุ้นเคย วิเคราะห์ทางการเงินโดยมีการแบ่งกลุ่ม Work shop มีการจัดทำแผนบริหารจัดการหนี้ของตนเอง
ขอขอบคุณนายอำเภอบางสะพานน้อย พัฒนาการจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ พัฒนาการอำเภอบางสะพานน้อยและทีมงานให้การต้อนแล้วและสนับสนุนการดำเนินงานกิจกรรมประชุมเชิงปฏิบัติการคณะกรรมการโรงเรียนกลุ่มออมทรัพย์เพื่อการผลิต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 ให้บรรลุวัตถุประสงค์โครงการ


⏩ภาพ/ข่าว : สำนักพัฒนาทุนและองค์กรการเงินชุมชน

(Visited 1 times, 1 visits today)