พช.เขาหินซ้อน…จัดแสดงและสาธิตงานศิลปาชีพตามแนวพระราชดำริแก่คณะนักศึกษาจากมหาวิทยาลัยแม่โจ้ จังหวัดเชียงใหม่ 🌹 🌈🌈

พช.เขาหินซ้อน…จัดแสดงและสาธิตงานศิลปาชีพตามแนวพระราชดำริแก่คณะนักศึกษาจากมหาวิทยาลัยแม่โจ้ จังหวัดเชียงใหม่ 🌹 🌈🌈

วันอังคารที่ ๑๑ มกราคม ๒๕๖๕ เวลา ๑๕.๐๐ น. ว่าที่ ร.ต.จักรพันธ์ ศิริรัตน์ หัวหน้าส่วนงานพัฒนาชุมชนในศูนย์ศึกษาการพัฒนาเขาหินซ้อนอันเนื่องมาจากพระราชดำริ อำเภอพนมสารคาม จังหวัดฉะเชิงเทรา พร้อมด้วยข้าราชการและวิทยากรในสังกัด@@ให้การต้อนรับ 👪👨‍👨‍👧‍👧 คณะนักนักศึกษาจากมหาวิทยาลัยแม่โจ้ จังหวัดเชียงใหม่ จำนวน ๒๕ คน ที่เดินทางไปทัศนศึกษา ณ ส่วนงานพัฒนาชุมชนในศูนย์ศึกษาการพัฒนาเขาหินซ้อนฯ โดยทางคณะได้เข้าเยี่ยมชมการแสดงผลงานศิลปาชีพตามแนวพระราชดำริประเภทงานศิลปหัตถกรรมและอุตสาหกรรมในครัวเรือนพร้อมชมการสาธิตการดำเนินงานศิลปาชีพที่ยังอนุรักษ์วิธีการแบบดั้งเดิมตามที่ได้รับการถ่ายทอด ภูมิปัญญาของไทยจากรุ่นสู่่รุ่น ณ บริเวณนิทรรศการมีชีวิต รวม ๔ ฐานการเรียนรู้ ได้แก่ 📘ฐานการจักสานเส้นใยจากพืช 📘ฐานการทอผ้า 📘ฐานการเดินเส้นทอง 📘และฐานการตีเหล็ก โดยมี นางสาวรุ่งวรรณา ไพเราะ นักวิเคราะห์นโยบายและแผนของส่วนงานฯ เป็นวิทยากรบรรยายให้ความรู้ เกี่ยวกับขั้นตอนและกระบวนการในการดำเนินกิจกรรมในทุกฐาน ที่จะสร้างสรรค์ผลิตภัณฑ์ที่สวยงาม ประณีต แต่ยังคงเอกลักษณ์ของงานศิลปาชีพตามแนวพระราชดำริไว้อย่างเด่นชัด ให้คณะฯ รับทราบ นอกจากนี้ส่วนงานฯ ยังนำพาคณะฯ เข้าเยี่ยมชมการดำเนินกิจกรรมการพัฒนาวิทยากรด้านการทอผ้าตามแนวพระราชดริ ตามโครงการเสริมสมรรถนะวิทยากรงานศิลปาชีพตามแนวพระราชดำริด้วย อนึ่ง ในระหว่างการเยี่ยมชมการแสดงและสาธิตนั้น มีสมาชิกในคณะฯ ที่สนใจทดลองฝึกเรียนรู้เป็นประสบการณ์จริงในแต่ละฐานได้ โดยมีวิทยากรประจำฐานการเรียนรู้นั้นๆ ให้คำแนะนำอย่างละเอียด…ก่อให้เกิดความประทับใจและเห็นถึงคุณค่าในภูมิปัญญาของชาติที่ควรรักษาไว้ให้คงอยู่ตลอดไป

###🎀สนองงานสถาบันหลักของชาติ…สืบสานพระราชปณิธานด้วยรัก 📣📣📣 /ภาพ…ข่าว พช.เขาหินซ้อน รายงาน

(Visited 1 times, 1 visits today)