📣📣📣สทอ. ออกติดตาม สนับสนุนการดำเนินงานโครงการแก้ไขปัญหาความยากจน(กข.คจ) ระหว่างวันที่ 4-7 มกราคม2565 ในพื้นที่จังหวัดปัตตานี🎉🎉

📣📣📣สทอ. ออกติดตาม สนับสนุนการดำเนินงานโครงการแก้ไขปัญหาความยากจน(กข.คจ) ระหว่างวันที่ 4-7 มกราคม2565 ในพื้นที่จังหวัดปัตตานี🎉🎉🎉
⏰⏰⏰วันที่ 5 มกราคม 2565 นางทัศนีย์ ชัยคุณแสง ผู้อำนวยการสำนักพัฒนาทุนและองค์กรการเงินชุมชน มอบหมายให้นางสาวมยุรี เย็นประเสริฐ , นางสาวอภิญญา ช่างศรี, ว่าที่ร้อยตรีหญิงลดา เสรีเรืองยุทธและนายณัฐพล ปาลิวนิช เป็นคณะติดตาม สนับสนุนการดำเนินงานโครงการแก้ไขปัญหาความยากจน (กข.คจ.) และกองทุนหนุนเสริมความสำเร็จ วัตถุประสงค์เพื่อติดตาม สนับสนุน ให้ข้อเสนอแนะการดำเนินงานกลุ่มออมทรัพย์เพื่อการผลิตและโครงการแก้ไขปัญหาความยากจน (กข.คจ.) ให้เป็นไปตามแนวทางที่กรมการพัฒนาชุมชนกำหนด
09.00 น. คณะติดตามเข้าพบนายวัชระ ธรรมปัญญาสกุล พัฒนาการจังหวัดปัตตานี นางสาวฟารีดา ม่าเหร็ม ผู้อำนวยการกลุ่มงานส่งเสริมการพัฒนาชุมชน และเจ้าหน้าที่ที่รับผิดชอบงานทุนชุมชน เพื่อรับฟังข้อเสนอแนะ แนวทางการแก้ไขปัญหา และการดำเนินงานของกองทุนชุมชนในจังหวัดปัตตานี
13.00 น ติดตามการดำเนินงานโครงการแก้ไขปัญหาความยากจน (กข.คจ.) บ้านคลองปอม หมู่ที่ 11 ตำบลโคกโพธิ์ อำเภอโคกโพธิ์ จังหวัดปัตตานี โดยได้รับงบประมาณสนับสนุนการดำเนินงานโครงการแก้ไขปัญหาความยากจน(กข.คจ.) ต้นแบบ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ได้รับงบประมาณจากรัฐบาล ในปี2544 มีการดำเนินงานโดยมีผู้นำชุมชนและคณะกรรมการฯที่เข้มแข็ง ดำเนินงานตามแนวทางของกรมฯเป็นอย่างดียิ่ง มีเงินทุนฯ ประมาณ 290,000 บาท เรียกเก็บค่าบริหารจัดการ ร้อยละ 5 ต่อปี ไม่เน้นเรื่องผลกำไร แต่เน้นเรื่องการมีส่วนร่วมของคนในชุมชน ซึ่งในชุมชนมี 2 ศาสนา คือไทยพุทธและไทยมุสลิม มีกลุ่มออมทรัพย์เพื่อการผลิตมีเงินทุนหมุนเวียนในการกู้ยืมไปประกอบอาชีพของคนในชุมชน ส่งเสริมให้คนในชุมชนยึดถือในการดำรงชีวิตตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง มีการจัดสวัสดิการต่าง ๆ ให้กับสมาชิก มีครัวเรือนต้นแบบที่สามารถยืมเงินไปประกอบอาชีพมีผลสำเร็จเป็นรูปธรรม สามารถเป็นแหล่งศึกษาดูงาน ด้านการมีส่วนร่วมของคนในชุมชน ความแตกต่างของศาสนาแต่ความสามัคคีเป็นหนึ่งเดียว
👍👍👍คณะติดตามฯ ได้รับการต้อนรับและอำนวยความสะดวกในการลงพื้นที่ นำโดยนายณัฐวุฒิ ทองแกมแก้ว พัฒนาการอำเภอโคกโพธิ์ เจ้าหน้าที่พัฒนาชุมชนระดับจังหวัดและอำเภอ คณะกรรมการกองทุนและครัวเรือนเป้าหมายเป็นอย่างดี จึงขอขอบคุณมา ณ โอกาสนี้


#สทอ. (CDD Change For Good) : สร้างสุขกองทุนชุมชนตามหลักธรรมาภิบาล
#เศรษฐกิจฐานรากมั่นคง ชุมชนพึ่งตนเองได้ ภายในปี 2565
📸⏩ภาพ/ข่าว : สำนักพัฒนาทุนและองค์กรการเงินชุมชน

(Visited 1 times, 1 visits today)