📣📣📣สทอ. จัดกิจกรรมฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการด้านการทอผ้าให้แก่วิทยากรงานศิลปาชีพฯ ตามโครงการเสริมสมรรถนะวิทยากรงานศิลปาชีพตามแนวพระราชดำริ ที่บ้านของพ่อเขาหินซ้อน ระหว่างวันที่ ๖ – ๑๕ มกราคม ๒๕๖๕ …. 📌📌📌

📣📣📣สทอ. จัดกิจกรรมฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการด้านการทอผ้าให้แก่วิทยากรงานศิลปาชีพฯ ตามโครงการเสริมสมรรถนะวิทยากรงานศิลปาชีพตามแนวพระราชดำริ ที่บ้านของพ่อเขาหินซ้อน ระหว่างวันที่ ๖ – ๑๕ มกราคม ๒๕๖๕ …. 📌📌📌

วันพฤหัสบดีที่ ๖ มกราคม ๒๕๖๕ เวลา ๐๗.๓๐ น. นางทัศนีย์ ชัยคุณแสง ผู้อำนวยการสำนักพัฒนาทุนและองค์กรการเงินชุมชนและคณะ เดินทางไปศูนย์ศึกษาการพัฒนาเขาหินซ้อนอันเนื่องมาจากพระราชดำริ อำเภอพนมสารคาม จังหวัดฉะเชิงเทรา เพื่อร่วมกิจกรรมเทิดพระเกียรติสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าสิริวัณณวรี นารีรัตนราชกัญญา เนื่องในวันคล้ายวันประสูติ วันที่ ๘ มกราคม ๒๕๖๕ 🛑และเป็นประธานในพิธีเปิดกิจกรรมการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาวิทยากรด้านการทอผ้าตามแนวพระราชดำริ ตามโครงการเสริมสมรรถนะวิทยากรงานศิลปาชีพตามแนวพระราชดำริ กลุ่มเป้าหมายได้แก่ วิทยากรประจำฐานการเรียนรู้ของส่วนงานพัฒนาชุมชนในศูนย์ศึกษาการพัฒนาเขาหินซ้อนฯ และเครือข่ายงานพัฒนาชุมชน รวม ๑๐ คน ณ อาคารฝึกอบรมและหอพักของส่วนงานพัฒนาชุมชนในศูนย์ศึกษาฯ โดย ว่าที่ ร.ต.จักรพันธ์ ศิริรัตน์ นักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการ หัวหน้าส่วนงานพัฒนาชุมชนในศูนย์ศึกษาการพัฒนาเขาหินซ้อนฯ เป็นผู้กล่าวรายงานวัตถุประสงค์ของกิจกรรมในครั้งนี้ 🎀เพื่อเป็นการสืบสานพระราชปณิธานในสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิตต์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง ในการอนุรักษ์ภูมิปัญญาด้านการทอผ้าไทย, เพื่อให้บุคลากรของส่วนงานพัฒนาชุมชนฯ ซึ่งเป็นวิทยากรประจำฐานการเรียนรู้ มีความรู้ และทักษะในการออกแบบลวดลาย การมัดย้อม จนถึงขั้นตอนการทอผ้ามัดหมี่ซึ่่งเป็นองค์ความรู้ที่สมควรอนุรักษ์ไว้ โดยเฉพาะการจัดทำผ้าลายขอ ที่ได้รับพระราชทานจากสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าสิริวัณณวรี นารีรัตนราชกัญญา ให้เป็นเครื่องนุ่งห่มและพัฒนาต่อยอดเป็นผลิตภัณฑ์ของใช้ประเภทต่างๆ อย่างมีเอกลักษณ์ของชาติไทย 🌹ในการนี้ นายวรนัฐ ติรประเสริฐสิน พัฒนาการจังหวัดฉะเชิงเทรา และนางสรัลนุช โพธิ์ชัยโย ผู้อำนวยการกลุ่มงานยุทธศาสตร์การพัฒนาชุมชน สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดฉะเชิงเทรา พร้อมด้วยหัวหน้างานบูรณาการในศูนย์ศึกษาฯ ให้เกียรติเข้าร่วมพิธีเปิดและร่วมสังเกตการณ์ ในการดำเนินกิจกรรม 😊ในโอกาสนี้ ผู้อำนวยการสำนักพัฒนาทุนและองค์การเงินชุมชน ได้เข้าพบนางสาวเกษร จำปา ผู้อำนวยการศูนย์ศึกษาการพัฒนาเขาหินซ้อนฯ เพื่อพิจารณาหาแนวทางร่วมกันในการดำเนินโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืช อันเนื่องมาจากพระราชดำริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี (อพ.สธ.) ให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุด ///และในท้ายที่สุดได้ให้คำแนะนำรวมถึงแนวทางในการปฏิบัติงาน แก่ส่วนงานพัฒนาชุมชนในศูนย์ศึกษาฯ เพื่อสืบสาน รักษา พัฒนาและต่อยอดองค์ความรู้ที่เป็นอัตลักษณ์ให้มีมูลค่าเพิ่มขึ้น อันเป็นประโยชน์ต่อชุมชนระดับต่างๆ อย่างยั่งยืน

###
สนองงานสถาบันหลักของชาติ…สืบสานงานศิลปาชีพตามแนวพระราชดำริที่บ้านของพ่อฯ ด้วยรัก🇹🇭🇹🇭 /ภาพ…ข่าว พช.เขาหินซ้อน รายงาน

(Visited 1 times, 1 visits today)