โครงการพัฒนากลไกการขับเคลื่อนกองทุนชุมชนตามหลัก ธรรมาภิบาล กิจกรรมประชุมเชิงปฏิบัติการเพิ่มศักยภาพคณะกรรมการโรงเรียนกลุ่มออมทรัพย์เพื่อการผลิต ระหว่างวันที่ 1 – 3 ธันวาคม 2564 ณ โรงเรียนกลุ่มออมทรัพย์เพื่อการผลิตบ้านหนองผักนาก ตำบลหนองผักนาก อำเภอสามชุก จังหวัดสุพรรณบุรี

⏩สทอ.⏪
_________________
โครงการพัฒนากลไกการขับเคลื่อนกองทุนชุมชนตามหลัก
ธรรมาภิบาล กิจกรรมประชุมเชิงปฏิบัติการเพิ่มศักยภาพคณะกรรมการโรงเรียนกลุ่มออมทรัพย์เพื่อการผลิต
ระหว่างวันที่ 1 – 3 ธันวาคม 2564 ณ โรงเรียนกลุ่มออมทรัพย์เพื่อการผลิตบ้านหนองผักนาก ตำบลหนองผักนาก
อำเภอสามชุก จังหวัดสุพรรณบุรี
________________________________________. ⏩⏩ วันที่ 1 ธันวาคม 2564 เวลา 09.00-12.00 น.
ทีมสำนักพัฒนาทุนและองค์กรการเงินชุมชน ประกอบด้วยนางสาวมยุรี เย็นประเสร็ฐ นักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการ นางสาวกนกพรรณ กลีบขจร นักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการ และนางสาวพัชรี ศรีสุวรรณ์ นักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการร่วมกับทีมธนาคารไทยเครดิต เพื่อรายย่อย ผนึกกำลังในการจัดกิจกรรมประชุมเชิงปฏิบัติการเพิ่มศักยภาพคณะกรรมการโรงเรียนกลุ่มออมทรัพย์เพื่อการผลิต โดยช่วงเช้าสร้างความสัมพันธ์ความเป็นกันเองร่วมกันระหว่างคณะกรรมการและสมาชิกกลุ่มออมทรัพย์ฯ จากนั้นธนาคารไทยเครดิต เพือรายย่อยถ่ายทอดความรู้ในรูปแบบกลุ่มผ่านกิจกรรมการจัดทำ workshop ในเรื่อง “ทักษะทางการเงินที่ต้องวางแผนเพื่ออนาคต” สำหรับนำไปปรับใช้ในการดำเนินชีวิตประจำวัน
⏩⏩ ช่วงบ่าย เวลา 13.00 – 16.30 นฺ
เสริมทักษะ “การเป็นวิทยากรมืออาขีพ” โดยใช้กระบวนการถ่ายทอดความรู้ และสอดแทรกมุกต่าง ๆ เพื่อสร้างบรรยากาศในการเรียนรู้จากนั้นแบ่งกลุ่มโดยเติมเต็มเรื่อง “เทคนิคการเป็นวิทยากร”
ทั้งนี้ ขอขอบคุณนางปาริชาติ ชอบใช้ ผู้อำนวยการกลุ่มงานประสานและสนับสนุนการบริหารงานพัฒนาชุมชน นางณัฐรดี เขียวเหลือง พัฒนาการอำเภอสามชุก และนักวิชาการพัฒนาชุมชนจังหวัดสุพรรณบุรี ที่ให้การต้อนรับและพบปะพูดคุยกับคณะกรรมการโรงเรียนกลุ่มออมทรัพย์ฯ ในครั้งนี้


⏩ภาพ/ข่าว : สำนักพัฒนาทุนและองค์กรการเงินชุมชน

(Visited 1 times, 1 visits today)