พช. พัฒนากลไกศูนย์สาธิตการตลาด แก้ปัญหาความยากจน ลดความเหลื่อมล้ำ สร้างเศรษฐกิจชุมชนมีความเข้มแข็ง สามารถพึ่งตนเองได้อย่างยั่งยืน

วันที่ 2 ธันวาคม 2564 นายสมคิด จันทมฤก อธิบดีกรมการพัฒนาชุมชน มอบหมายให้ นางทัศนีย์ ชัยคุณแสง ผู้อำนวยการสำนักพัฒนาทุนและองค์กรการเงินชุมชน เป็นประธานพิธีเปิดโครงการพัฒนากลไกการขับเคลื่อนกองทุนชุมชนตามหลักธรรมาภิบาล กิจกรรมเสริมสร้างศักยภาพคณะกรรมการศูนย์สาธิตการตลาด ผ่านระบบการประชุมทางไกล (Video Conference) โดยมี นางเตือนใจ อุ่นจันทร์ ผู้อำนวยการกลุ่มงานส่งเสริมและพัฒนาทุนชุมชน เข้าร่วมกิจกรรมฯ โดยมีวิทยากรภายนอกร่วมบรรยาย ภาคเช้า นายเปี่ยมศักดิ์ คุณากรประทีป รองประธานส่วนภูมิภาคสมาพันธ์ SME ไทย บรรยายในหัวข้อเรื่อง “การสร้างเครือข่ายทางธุรกิจ” ภาคบ่าน นายวีระชัย พลสันต์ ผู้เชี่ยวชาญการจัดการร้านค้าปลีก บริษัท สยามแม็คโคร จำกัด (มหาชน) ร่วมเป็นวิทยากรบรรยายให้ความรู้ เรื่อง “การปรับตัวร้านค้าโชห่วยในยุค Next Normal” โดยมีกลุ่มเป้าหมาย ประกอบด้วย เจ้าหน้าที่พัฒนาชุมชน 39 จังหวัด ๆ ละ1 คน พัฒนากรที่เป็นกลไกในการขับเคลื่อนศูนย์สาธิตการตลาด จำนวน 42 คน คณะกรรมการศูนย์การตลาด จำนวน 4 คน รวม 168 คน และเจ้าหน้าที่ส่วนกลาง จำนวน 11 คน รวมทั้งสิ้น 260 คน เข้าร่วมกิจกรรมในครั้งนี้ ณ ห้องประชุม War Room ชั้น 5 กรมการพัฒนาชุมชน

นางทัศนีย์ ชัยคุณแสง ผู้อำนวยการสำนักพัฒนาทุนและองค์กรการเงินชุมชน เปิดเผยว่า จากการพัฒนาประเทศที่ผ่านมา พบว่า มีปัญหาความยากจนและความเหลื่อมล้ำของประชาชนในชนบท ประชาชนส่วนหนึ่งต้องการเงินทุนในการเลี้ยงชีพแต่ไม่มีหลักทรัพย์ค้ำประกันในการกู้ยืมเงิน จากสถาบันการเงิน โดยเฉพาะศูนย์สาธิตการตลาด เริ่มดำเนินการครั้งแรกเมื่อปี พ.ศ. 2520 แต่มีการดำเนินการให้เห็นประจักษ์ในปี 2534 ศูนย์สาธิตการตลาด ได้บรรเทาและแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนในหมู่บ้าน/ตำบลในด้านสินค้าอุปโภค บริโภค และปัจจัยการผลิต และด้วยสถานการณ์ปัจจุบันพฤติกรรมผู้บริโภคแตกต่างไปจากเดิม การรับรู้ การเข้าถึงสื่อ ส่งผลให้ผู้บริโภคมีทางเลือกมากขึ้น ทำให้ศูนย์สาธิตการตลาดต้องปรับตัว ปรับกลยุทธ์ ในการบริหารจัดการร้าน เพื่อให้สามารถอยู่รอดและดำเนินการได้อย่างมีประสิทธิภาพกรมการพัฒนาชุมชน จึงได้ขับเคลื่อนโครงการพัฒนากลไกการขับเคลื่อนกองทุนชุมชนตามหลักธรรมาภิบาล กิจกรรมเสริมสร้างศักยภาพคณะกรรมการศูนย์สาธิตการตลาด โดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อให้เจ้าหน้าที่และคณะกรรมการศูนย์สาธิตการตลาดมีความรู้ความเข้าใจในการวิเคราะห์ศักยภาพ ศูนย์สาธิตการตลาดต้นแบบ และสามารถจัดการความรู้ได้ เพื่อให้คณะกรรมการศูนย์สาธิตการตลาดต้นแบบ มีเทคนิควิธีการดำเนินงานศูนย์สาธิตการตลาดได้อย่างมีประสิทธิภาพ สามารถกระจายสินค้าชุมชน จากฝีมือคนในชุมชน มาขายในศูนย์สาธิตการตลาด หรือขายออกสู่ตลาดภายนอก โดยมีความมุ่งหวังให้เศรษฐกิจฐานรากมั่นคงและชุมชนมีความเข้มแข็ง สามารถพึ่งตนเองได้อย่างยั่งยืน ต่อไป

#สทอ. (CDD Change For Good) : สร้างสุขกองทุนชุมชนตามหลักธรรมาภิบาล
#เศรษฐกิจฐานรากมั่นคง ชุมชนพึ่งตนเองได้ ภายในปี 2565
ภาพ/ข่าว : สำนักพัฒนาทุนและองค์กรการเงินชุมชน/กลุ่มงานสื่อสารภาพลักษณ์องค์การ สำนักงานเลขานุการกรม

(Visited 1 times, 1 visits today)