🌟สทอ. ตรวจติดตามการดำเนินงานโรงเรียนกลุ่มออมทรัพย์เพื่อการผลิต ในพื้นที่จังหวัดสุพรรณบุรี

🌟สทอ. ตรวจติดตามการดำเนินงานโรงเรียนกลุ่มออมทรัพย์เพื่อการผลิต ในพื้นที่จังหวัดสุพรรณบุรี

วันที่ 30 พฤศจิกายน 2564 เวลา 15.00 น.

กรมการพัฒนาชุมชน มอบหมายให้สำนักพัฒนาทุนและองค์กรการเงินชุมชน โดยนางสาวมยุรี เย็นประเสริฐ นักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการ พร้อมด้วยนางสาวกนกพรรณ กลีบขจร นักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการ และนางสาวพัชรี ศรีสุวรรณ์ นักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการ ลงพื้นที่จังหวัดสุพรรณบุรี เพื่อให้คำแนะนำการดำเนินงานโครงการพัฒนากลไกการขับเคลื่อนกองทุนชุมชนตามหลักธรรมาภิบาล กิจกรรมประชุมเชิงปฏิบัติการคณะกรรมการโรงเรียนกลุ่มออมทรัพย์เพื่อการผลิต
โดยมีนายสุภาพ สุขแก้ว พัฒนาการจังหวัดสุพรรณบุรี และเจ้าหน้าที่พัฒนาชุมชนจังหวัดสุพรรณบุรีที่เกี่ยวข้องให้การต้อนรับคณะนักวิชาการจากกรมการพัฒนาชุมชน โดยได้กล่าวถึงภาพรวมการดำเนินงานของงานทุนชุมชนในจังหวัดสุพรรณบุรี เช่น กลุ่มออมทรัพย์เพื่อการผลิต กองทุนแก้ไขความยากจน (กข.คจ.) สถาบันการจัดการเงินทุนชุมชน เป็นต้น

สำหรับโครงการพัฒนากลไกการขับเคลื่อนกองทุนชุมชนตามหลักธรรมาภิบาล กิจกรรมประชุมเชิงปฏิบัติการคณะกรรมการโรงเรียนกลุ่มออมทรัพย์เพื่อการผลิต มีวัตถุประสงค์เพื่อให้คณะกรรมการกลุ่มออมทรัพย์เพื่อการผลิตสามารถถ่ายทอดความรู้เรื่องการบริหารจัดการ การบัญชี กิจกรรมเครือข่าย และการพัฒนาทักษะทางการเงิน มีการจัดทำสื่อประชาสัมพันธ์ ส่งเสริมภาพลักษณ์ มีฐานเรียนรู้ สามารถเป็นแหล่งเรียนรู้ของชุมชนของโรงเรียนกลุ่มออมทรัพย์เพื่อการผลิตได้ กลุ่มเป้าหมายคือ คณะกรรมการโรงเรียนกลุ่มออมทรัพย์เพื่อการผลิตแห่งละ 30 คน ดำเนินการระหว่างวันที่ 1 ธ.ค.2564- 23 ก.พ.2565

จังหวัดสุพรรณบุรีมีสถานที่ดำเนินการคือ โรงเรียนกลุ่มออมทรัพย์เพื่อการผลิตบ้านหนองผักนาก ต.หนองผักนาก อ.สามชุก จ.สุพรรณบุรี เป็น 1 ใน 8 โรงเรียนที่กรมการพัฒนาชุมชนได้พัฒนาขึ้น และมีบทบาทในการฝึกอบรมพัฒนาศักยภาพคณะกรรมการกลุ่มออมทรัพย์เพื่อการผลิตที่สนใจ
สำหรับโรงเรียนกลุ่มออมทรัพย์เพื่อการผลิต สังกัดกรมการพัฒนาชุมชน มีจำนวน 8 แห่ง ได้แก่
1)โรงเรียนกลุ่มออมทรัพย์เพื่อการผลิตบ้านขอนขว้าง จ.ปราจีนบุรี
2)โรงเรียนกลุ่มออมทรัพย์เพื่อการผลิตบ้านปัญจะพัฒนา จ.เชียงใหม่
3)โรงเรียนกลุ่มออมทรัพย์เพื่อการผลิตบ้านขาม จ.ชัยภูมิ
4)โรงเรียนกลุ่มออมทรัพย์เพื่อการผลิตบ้านดอนคา จ.นครศรีธรรมราช
5)โรงเรียนกลุ่มออมทรัพย์เพื่อการผลิตบ้านหนองผักนาก ต.หนองผักนาก อ.สามชุก จ.สุพรรณบุรี
6)โรงเรียนกลุ่มออมทรัพย์เพื่อการผลิตบ้านหนองมะค่า จ.ประจวบคีรีขันธ์
7)โรงเรียนกลุ่มออมทรัพย์เพื่อการผลิตบ้านสระยายชี จ.พิจิตร
8)โรงเรียนกลุ่มออมทรัพย์เพื่อการผลิตบ้านโจด จ.กาฬสินธุ์

ภาพ/ข่าว กลุ่มงานสารสนเทศการพัฒนาชุมชน สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดสุพรรณบุรี

#สทอ. (CDD Change For Good) : สร้างสุขกองทุนชุมชนตามหลักธรรมาภิบาล
#เศรษฐกิจฐานรากมั่นคง ชุมชนพึ่งตนเองได้ ภายในปี 2565

(Visited 1 times, 1 visits today)