สำนักพัฒนาทุนฯ พช. เดินหน้าเพิ่มศักยภาพด้านการจัดทำบัญชีกลุ่มออมทรัพย์เพื่อการผลิตแก่เจ้าหน้าที่พัฒนาชุมชน

สำนักพัฒนาทุนฯ พช. เดินหน้าเพิ่มศักยภาพด้านการจัดทำบัญชีกลุ่มออมทรัพย์เพื่อการผลิตแก่เจ้าหน้าที่พัฒนาชุมชนกว่า 3,600 คน

วันที่ 29 พฤศจิกายน 2564 เวลา 09.00 น. นายสุรศักดิ์ อักษรกุล รองอธิบดีกรมการพัฒนาชุมชน เป็นประธานเปิดโครงการพัฒนากลไกการขับเคลื่อนกองทุนชุมชนตามหลักธรรมาภิบาล กิจกรรมที่ 5 เสริมสร้างศักยภาพเจ้าหน้าที่พัฒนาชุมชนด้านการจัดทำบัญชีกลุ่มออมทรัพย์เพื่อการผลิต ผ่านระบบการประชุมทางไกล (Video Conference) ณ ห้อง War Room ชั้น 5 กรมการพัฒนาชุมชน โดยนางทัศนีย์ ชัยคุณแสง ผู้อำนวยการสำนักพัฒนาทุนและองค์กรการเงินชุมชน กล่าวรายงาน นางเตือนใจ อุ่นจันทร์ ผู้อำนวยการกลุ่มงานเสริมสร้างธรรมาภิบาลทุนชุมชน และเจ้าหน้าที่สำนักพัฒนาทุนและองค์กรการเงินชุมชน เข้าร่วมประชุมฯ

การจัดประชุมเสริมสร้างศักยภาพเจ้าหน้าที่พัฒนาชุมชนด้านการจัดทำบัญชีกลุ่มออมทรัพย์เพื่อการผลิตครั้งนี้ กลุ่มเป้าหมายประกอบด้วย พัฒนากร จำนวน 3,647 คน และเจ้าหน้าที่ส่วนกลาง จำนวน 3 คน รวมทั้งสิ้น 3,650 คน โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้กลุ่มเป้าหมายที่เข้ารับการอบรมมีความรู้และทักษะเกี่ยวกับการจัดทำบัญชีกลุ่มออมทรัพย์เพื่อการผลิต (ส.ร.จ.) ซึ่งบรรยายโดยนางจุฑารัตน์ ชุนเกาะ พัฒนาการอำเภอสัตหีบ จังหวัดชลบุรี

ในการนี้ นายสุรศักดิ์ อักษรกุล รองอธิบดีกรมการพัฒนาชุมชน ได้เน้นย้ำความหมายของคำว่า กลุ่มออมทรัพย์เพื่อการผลิต ซึ่งแบ่งออกเป็น 3 ส่วน กล่าวคือ ส่วนแรก คำว่า “กลุ่ม” อันหมายถึงการรวมตัวภายใต้เงื่อนไขที่จะทำกิจกรรมร่วมกัน ซึ่งกรมการพัฒนาชุมชน เป็นหน่วยงานที่ส่งเสริมให้ชุมชนเกิดการรวมกลุ่ม และเกิดการจัดตั้งกลุ่มในชุมชน ส่วนที่สอง คำว่า “ออมทรัพย์” คือ การส่งเสริมให้ชาวบ้านเกิดกิจกรรมในการออม มีการส่งเงินสัจจะทุกเดือน ส่งเสริมให้เกิดกิจกรรมในชุมชนอย่างต่อเนื่อง” ส่วนที่สาม คำว่า “เพื่อการผลิต” กล่าวคือ เป็นการนำทุนหรือเงินที่สมาชิกออมไปต่อยอดกิจกรรมที่เป็นประโยชน์ในชุมชนต่อไป ซึ่งกลุ่มออมทรัพย์เพื่อการผลิต ขับเคลื่อนไปได้ด้วยหลักคุณธรรม 5 ประการ 1)ความซื่อสัตย์ 2)ความเสียสละ 3)ความรับผิดชอบ 4)ความเห็นอกเห็นใจกัน และ5)ความไว้วางใจกัน รวมทั้งการดำเนินงานกลุ่มออมทรัพย์เพื่อการผลิต ที่กรมการพัฒนาชุมชน จัดตั้งและดูแล จะดำเนินงานภายใต้ 3 เงื่อนไข ดังนี้
1) กลุ่มออมทรัพย์ฯ จะไม่รับฝากเงินจากที่คนไม่ใช่สมาชิก 2) กลุ่มออมทรัพย์ฯ จะไม่ให้คนนอกซึ่งไม่ใช่สมาชิกกู้ยืมเงิน และ3) กลุ่มออมทรัพย์ฯ จะไม่คิดดอกเบี้ยเกินกว่าที่ธนาคารฯกำหนด

ท้ายนี้ หวังว่า เจตนารมณ์ของการดำเนินงานกลุ่มออมทรัพย์เพื่อการผลิต ที่เป็นเนื้อแท้ของกรมฯ จะช่วยสร้างคุณภาพชีวิตให้พี่น้องประชาชนได้อย่างแท้จริง จึงอยากจะฝากให้การฝึกอบรมครั้งนี้ เจ้าหน้าที่พัฒนาชุมชน จะได้รับความรู้เรื่องการจัดทำบัญชี เพื่อนำไปถ่ายทอดให้แก่ชาวบ้านได้ต่อยอดกิจกรรมของกลุ่มออมทรัพย์ฯ ต่อไป รองอธิบดี พช. กล่าวทิ้งท้าย

#สทอ. (CDD Change For Good) : สร้างสุขกองทุนชุมชนตามหลักธรรมาภิบาล
#เศรษฐกิจฐานรากมั่นคง ชุมชนพึ่งตนเองได้ ภายในปี 2565
ภาพ/ข่าว : กลุ่มงานสื่อสารภาพลักษณ์องค์การ/สำนักพัฒนาทุนและองค์กรการเงินชุมชน

(Visited 1 times, 1 visits today)