“สทอ.จัดประชุมเพิ่มศักยภาพกลไกการขับเคลื่อนกองทุนชุมชนตามหลักธรรมาภิบาล”

“สทอ.จัดประชุมเพิ่มศักยภาพกลไกการขับเคลื่อนกองทุนชุมชนตามหลักธรรมาภิบาล”
🌾วันที่ 22 พฤศจิกายน 2564 เวลา 09.00 น. นายสุรศักดิ์ อักษรกุล รองอธิบดีกรมการพัฒนาชุมชน ให้เกียรติเป็นประธานการประชุมเพิ่มศักยภาพกลไกการขับเคลื่อนกองทุนชุมชนตามหลักธรรมาภิบาล ผ่านระบบการประชุมทางไกล (Video Conference) ในระหว่างวันที่ 22 – 23 พฤศจิกายน 2564 และมอบนโยบาย ทิศทางการขับเคลื่อนงานกรมการพัฒนาชุมชนและงานทุนชุมชน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 โดยนางเตือนใจ อุ่นจันทร์ ผู้อำนวยการกลุ่มงานส่งเสริมละพัฒนาทุนชุมชน รักษาราชการแทน ผู้อำนวยการสำนักพัฒนาทุนและองค์กรการเงินชุมชน กล่าวรายงาน ณ ห้องประชุม War Room ชั้น 5 กรมการพัฒนาชุมชน
การประชุมดังกล่าว มีวัตถุประสงค์เพื่อเพิ่มศักยภาพเจ้าหน้าที่พัฒนาชุมชนและทีมคู่หูคู่คิด ให้สามารถขับเคลื่อนงานกรมการพัฒนาชุมชนและงานทุนชุมชน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 ได้บรรลุเป้าหมายอย่างมีประสิทธิภาพ โดยกลุ่มเป้าหมายที่เข้าร่วมการประชุมฯ รวมทั้งสิ้น 4,690 คน ประกอบด้วย
1) นักวิชาการพัฒนาชุมชนจังหวัด 76 จังหวัด ๆ ละ 2 คน รวมจำนวน 152 คน
2) พัฒนากร จำนวน 3,647 คน
3) ทีมคู่หูคู่คิด (Move for Fund Team) จำนวน 878 อำเภอ ๆ ละ 1 คน
4) เจ้าหน้าที่ส่วนกลาง จำนวน 13 คน
โดยมีประเด็นงานทุนชุมชน ตามแนวทางการดำเนินกิจกรรมตามแผนการปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายงบประมาณ และงานตามภารกิจ/หน้าที่ในการส่งเสริมและสนับสนุนการดำเนินงานพัฒนาทุนและองค์การเงินชุมชน ประจำปี พ.ศ. 2565 ประกอบด้วย
1. แนวทางการดำเนินงานกลุ่มออมทรัพย์เพื่อการผลิต
2. แนวทางการดำเนินงานโครงการแก้ไขปัญหาความยากจน (กข.คจ.)
3. แนวทางการดำเนินงานกองทุนแม่ของแผ่นดิน
4. แนวทางการดำเนินงานศูนย์จัดการกองทุนชุมชน
5. แนวทางการดำเนินงานพัฒนาชุมชนตามแนวพระราชดำริ

⛳️นายสุรศักดิ์ อักษรกุล รองอธิบดีกรมการพัฒนาชุมชน กล่าวเน้นย้ำถึงความสำคัญของการส่งเสริมและพัฒนาทุนชุมชน รวมทั้งเน้นย้ำให้เห็นความสำคัญของงานทุนชุมชนที่ตอบสนอง สอดคล้องเชื่อมโยงกับยุทธศาสตร์ และประเด็นการพัฒนาระดับต่าง ๆ เพื่อสร้างพลังทางสังคมและพัฒนาเศรษฐกิจฐานรากให้เข้มแข็ง สามารถแก้ไขปัญหาความยากจน ลดความเหลื่อมล้ำได้ รวมทั้งให้แนวทางการขับเคลื่อนงานกรมการพัฒนาชุมชนและงานทุนชุมชน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 ให้บรรลุเป้าหมายอย่างมีประสิทธิภาพ โดยได้ให้ข้อเสนอแนะในการติดตาม ส่งเสริม สนับสนุนงานอย่างต่อเนื่องของเจ้าหน้าที่พัฒนาชุมชนอำเภอ และควรมีการถอดบทเรียนการขับเคลื่อนงานทุนชุมชนของทีมคู่หูคู่คิด (Move for Fun Team) เพื่อเชิดชูเกียรติแก่กลไกการขับเคลื่อนกองทุนชุมชน และเป็นแบบอย่างที่ดีต่อไป


#สทอ. (CDD Change For Good)

(Visited 1 times, 1 visits today)