“พช. เดินหน้าขับเคลื่อนงานเศรษฐกิจฐานรากด้วยกองทุนชุมชน ปีงบประมาณ 2565” วันที่ 18 พฤศจิกายน 2564 เวลา 09.00 น.

“พช. เดินหน้าขับเคลื่อนงานเศรษฐกิจฐานรากด้วยกองทุนชุมชน ปีงบประมาณ 2565”
วันที่ 18 พฤศจิกายน 2564 เวลา 09.00 น.
นายสุรศักดิ์ อักษรกุล รองอธิบดีกรมการพัฒนาชุมชน เป็นประธานการประชุมการขับเคลื่อนเศรษฐกิจฐานรากด้วยกองทุนชุมชน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 ผ่านระบบการประชุมทางไกล (VDO Conference) โดยนางเตือนใจ อุ่นจันทร์ ผู้อำนวยการกลุ่มงานส่งเสริมและพัฒนาทุนชุมชน รักษาราชการแทน ผู้อำนวยการสำนักพัฒนาทุนและองค์กรการเงินชุมชน กล่าวรายงานการประชุมฯ ณ ห้องประชุม War Room ชั้น 5 กรมการพัฒนาชุมชน
โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อมอบนโยบายและแนวทางการขับเคลื่อนเศรษฐกิจฐานรากด้วยกองทุนทุนชุมชน ตามแผนงานและแผนการปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 และแนวทางการดำเนินกิจกรรมในภารกิจ/หน้าที่ ซึ่งผู้เข้าประชุม ประกอบด้วย พัฒนาการจังหวัด ผู้อำนวยการกลุ่มงาน และพัฒนาการอำเภอ รวมจำนวน 1,280 คน
นายสุรศักดิ์ อักษรกุล รองอธิบดีกรมการพัฒนาชุมชน กล่าวเน้นย้ำถึงความสำคัญของกองทุนชุมชน ในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจฐานรากให้เข้มแข็งและบรรลุเป้าหมายการพัฒนาของประเด็นการพัฒนา และยุทธศาสตร์การพัฒนาระดับต่าง ๆ โดยในปีงบประมาณ พ.ศ.2565 มีแนวทางการดำเนินกิจกรรมตามแผนการปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ในประเด็นกิจกรรมหลัก ได้แก่ 1) การส่งเสริมกองทุนชุมชนให้มีธรรมาภิบาลและส่งเสริมการเข้าถึงแหล่งทุน 2) การแก้ไขปัญหาหนี้สินภาคครัวเรือน โดยศูนย์จัดการกองทุนชุมชน 3) การป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด โดยกองทุนแม่ของแผ่นดิน และ 4) การพัฒนาทุนชุมชนตามแนวพระราชดำริ และได้เน้นย้ำความสำคัญงานหนึ่ง นั่นคือ การจัดการฐานข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับงานทุนชุมชน และการบูรณาการการส่งเสริมการดำเนินงานงานทุนชุมชนกับกิจกรรมการพัฒนาต่าง ๆ ในชุมชน เช่น หมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียง กองพัฒนาบทบาทสตรี หมู่บ้านสัมมาชีพชุมชน เป็นต้น ซึ่งจะช่วยให้เกิดการต่อยอดขยายผลของงานทุนชุมชน ซึ่งช่วยให้ชุมชนเกิดความเข้มแข็งจากการบริหารจัดการทุนชุมชนของตนเองได้อย่างแท้จริง

#สทอ. (CDD Change For Good) : สร้างสุขกองทุนชุมชนตามหลักธรรมาภิบาล
#เศรษฐกิจฐานรากมั่นคง ชุมชนพึ่งตนเองได้ ภายในปี 2565
ภาพข่าว : สำนักพัฒนาทุนและองค์กรการเงินชุมชน

(Visited 1 times, 1 visits today)