“พช. ร่วมกับ ธนาคารไทยเครดิต เพื่อรายย่อย ผนึกกำลังสร้างทีมวิทยากร หลักสูตร Train the trainer การเป็นวิทยากรมืออาชีพ ด้านทักษะทางการเงิน Financial Literacy”

“พช. ร่วมกับ ธนาคารไทยเครดิต เพื่อรายย่อย ผนึกกำลังสร้างทีมวิทยากร หลักสูตร Train the trainer การเป็นวิทยากรมืออาชีพ ด้านทักษะทางการเงิน Financial Literacy”
🌾 นายสมคิด จันทมฤก อธิบดีกรมการพัฒนาชุมชน มอบหมายให้ นายทรงพล วิชัยขัทคะ ผู้อำนวยการสำนักพัฒนาทุนและองค์กรการเงินชุมชน มอบเกียรติบัตรให้กับผู้เข้าร่วมกิจกรรม “พัฒนาทักษะวิทยากรและส่งเสริมความรู้ทางการเงินแก่บุคลากรสำนักพัฒนาทุนและองค์กรการเงินชุมชน” โดยกิจกรรมดังกล่าว เป็นการประสานความร่วมมือและส่งเสริมความรู้ทางการเงิน ระหว่างกรมการพัฒนาชุมชนร่วมกับธนาคารธนาคารไทยเครดิต เพื่อรายย่อย จำกัด (มหาชน)
สำหรับวันแรกของการดำเนินกิจกรรม นายกมลภู ภูริดิฐสกุล ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการกลุ่มงานกลุ่มบริหารธุรกิจไมโครไฟแนนซ์และสาขาสินเชื่อ และทีมวิทยากรมืออาชีพของธนาคารไทยเครดิตฯ ได้มีกระบวนการและเนื้อหาของกิจกรรม ได้แก่ เทคนิคการเป็นวิทยากร ความรู้ทางการเงิน (Financial Knowledge) การวางแผนการสอน และการสอบสอนจริง ซึ่งทีมวิทยากรใช้ทักษะวิทยากรกระบวนการ และเทคนิคการสอนที่น่าสนใจ สามารถปลุกพลัง และสร้างการมีส่วนร่วมของผู้เข้าร่วมกิจกรรมเป็นอย่างดี
วันที่สองของกิจกรรม ทุกคนที่ร่วมกิจกรรมต้องผ่านการสอบสอนจริง ฝึกพูด ฝึกปฏิบัติ ฝึกการถ่ายทอดและรับมือสถานการณ์จำลอง
ทั้งนี้ กิจกรรมพัฒนาทักษะวิทยากรและส่งเสริมความรู้ทางการเงินแก่บุคลากรสำนักพัฒนาทุนและองค์กรการเงินชุมชน กำหนดดำเนินการ 2 วัน ในระหว่างวันที่ 11 – 12 พฤศจิกายน พ.ศ.2564 ณ ห้อง 3003 ชั้น 3 กรมการพัฒนาชุมชน


#สทอ. (CDD Change For Good) : สร้างสุขกองทุนชุมชนตามหลักธรรมาภิบาล
#เศรษฐกิจฐานรากมั่นคง ชุมชนพึ่งตนเองได้ ภายในปี 2565
ภาพข่าว : สำนักพัฒนาทุนและองค์กรการเงินชุมชน

(Visited 1 times, 1 visits today)