“สทอ. จัดสัมมนาออนไลน์การเขียนบทความวิชาการและการเขียนข่าวประชาสัมพันธ์”

“สทอ. จัดสัมมนาออนไลน์การเขียนบทความวิชาการและการเขียนข่าวประชาสัมพันธ์”

วันที่ 27 ตุลาคม 2564 เวลา 09.00 น. นายทรงพล วิชัยขัทขะ ผู้อำนวยการสำนักพัฒนาทุนและองค์กรการเงินชุมชน มอบหมายให้คณะทำงานประชาสัมพันธ์เสริมสร้างภาพลักษณ์องค์กรฯสำนักพัฒนาทุนและองค์กรการเงินชุมชน จัดการประชุมเชิงปฏิบัติการเพิ่มพูนทักษะการเขียนบทความทางวิชาการและข่าวประชาสัมพันธ์เพื่อการสื่อสารภาพลักษณ์องค์การ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเสริมสร้างความรู้และทักษะเบื้องต้นในการเขียนบทความวิชาการและการเขียนข่าวประชาสัมพันธ์ในการใช้ภาษาอย่างถูกต้อง ให้กับบุคลากรในสำนักฯ ใน 2 วิชา ได้แก่

หัวข้อวิชา “เคล็บลับสุดยอดการเขียนบทความวิชาการ” โดย นายยอดชาย ผ้าเจริญ ผอ. กลุ่มงานจัดการความรู้ สถาบันการพัฒนาชุมชน

หัวข้อวิชา “เทคนิคและวิธีการเขียนข่าวประชาสัมพันธ์เพื่อการสื่อสารภาพลักษณ์องค์การ” โดย นางสาวสาวิตรี อุดมพันธ์ นักประชาสัมพันธ์ชำนาญการ กลุ่มงานสื่อสารภาพลักษณ์องค์การ สำนักเลขานุการกรม

ณ ห้องประชุม 310 สำนักพัฒนาทุนฯ ชั้น 3 กรมการพัฒนาชุมชน และผ่านระบบ Zoom Cloud Meeting

#WorldSoilDay
#GlobalSoilPartnership
#UNFAO
#CDD
#SEPtoSDGs
#SDGforAll@Kmitl
#กรมการพัฒนาชุมชน

(Visited 1 times, 1 visits today)