“สทอ. เตรียมขับเคลื่อนงานแก้ไขปัญหาช้างป่าพื้นที่จังหวัดระยอง”

S__103170059.jpg

“สทอ. เตรียมขับเคลื่อนงานแก้ไขปัญหาช้างป่าพื้นที่จังหวัดระยอง”

📋วันที่ 4 ตุลาคม 2564 นายทรงพล วิชัยขัทคะ ผู้อำนวยการสำนักพัฒนาทุนและองค์กรการเงินชุมชน เป็นประธานการประชุมคณะทำงานสนับสนุนการดำเนินงานแก้ไขปัญหาช้างป่าพื้นที่จังหวัดระยอง ณ ห้องประชุม 5001 กรมการพัฒนาชุมชน โดยมีเจ้าหน้าที่สำนักพัฒนาทุนและองค์กรการเงินชุมชน เข้าร่วมการประชุมฯ

ในโอกาสนี้ สำนักพัฒนาทุนและองค์กรการเงินชุมชน ได้เชิญนายรังสรรค์ หังสนาวิน ผู้อำนวยการกลุ่มงานส่งเสริมการบริหารจัดการชุมชน สำนักเสริมสร้างความเข้มแข็งชุมชน มาให้แนวทางการดำเนินงาน ข้อคิดเห็น และข้อเสนอแนะในการสนับสนุนการขับเคลื่อนการดำเนินงานการพัฒนาหมู่บ้านตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงในการแก้ไขปัญหาช้างป่า การสร้างเครือข่ายการพัฒนาที่ยั่งยืน และเพื่อสนับสนุนการดำเนินงาน “หมู่บ้านคชานุรักษ์” ภายใต้โครงการพัชรสุธาคชานุรักษ์ สำหรับการขับเคลื่อนการดำเนินงานของสำนักพัฒนาทุนและองค์กรการเงินชุมชนในพื้นที่จังหวัดระยอง ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 มีสาระสำคัญ ดังนี้
1. ให้ทบทวน ผลการดำเนินงานที่ผ่านมาในปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ได้แก่ การวางระบบกองทุนสวัสดิการของทุกหมู่บ้าน การช่วยเหลืออาสาสมัครที่เคยถวายรายงานให้ อปท. ช่วยเหลือในรูป อปพร. หรืออื่น ๆ การใช้หนังสือพระราชทานสร้างความรู้ ความเข้าใจอย่างเป็นระบบ เช่น การประกวด การเล่านิทาน การเล่าเรื่อง การวาดภาพ เป็นต้น และโครงการและงบประมาณในการดำเนินงาน ปี 2564 และเพิ่มเติมในเรื่อง อาชีพ การเฝ้าระวังช้าง และการเยียวยาผู้ได้รับผลกระทบจากช้างป่า
2. ให้สำนักพัฒนาทุนและองค์กรการเงินชุมชนจัดทำแผนสามปี (ปี 2565 – 2567) โดยมีประเด็นสำคัญในการจัดทำแผน 4 ประเด็น ได้แก่ 1) การให้ความรู้ 2) การส่งเสริมอาชีพ 3) การเฝ้าระวังช้างป่า และ 4) การเยียวยาผู้ได้รับผลกระทบจากช้างป่า และเสนอในที่ประชุมคณะทำงานสนับสนุนการขับเคลื่อนการดำเนินงานฯ วันที่ 8 ตุลาคม 2564
3. จัดทำโครงการเพื่อขอรับการสนับสนุนงบประมาณในปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 จากสำนักเสริมสร้างความเข้มแข็งชุมชน

ทั้งนี้ นายทรงพล วิชัยขัทคะ ผู้อำนวยการสำนักพัฒนาทุนและองค์กรการเงินชุมชน ได้มีข้อสั่งการและข้อเสนอแนะในการทำงานการแก้ไขปัญหาช้างป่าพื้นที่จังหวัดระยอง ดังนี้
1. ให้กลุ่มงานพัฒนาทุนชุมชนตามแนวพระราชดำริและคณะทำงานฯ จัดทำ (ร่างแผนสามปี เพื่อเสนอที่ประชุมวันที่ 8 ตุลาคม 2564)
2. จัดทำโครงการเพื่อขอรับการสนับสนุนงบประมาณ โดยเลือกโครงการที่บรรจุในแผนสามปี
3. วางแผนการลงพื้นที่เพื่อรับฟังความคิดต่อแผนสามปีร่วมกับสำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัด/อำเภอ และติดตามผลการดำเนินงานในปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 – 2564

S__103170055-300x239.jpg

S__103170057-300x135.jpg

S__103170069-300x135.jpg

(สามเหลี่ยม)สทอ. (CDD Change For Good) : สร้างสุขกองทุนชุมชนตามหลักธรรมาภิบาล
กลุ่มงานพัฒนาทุนชุมชนตามแนวพระราชดำริ : รายงาน

(Visited 1 times, 1 visits today)