“สทอ. บริการด้วยใจ คว้ารางวัลเลิศรัฐ สาขาบริการภาครัฐ ประจำปี 2564”

S__100818963.jpg

❤️ “สทอ. บริการด้วยใจ คว้ารางวัลเลิศรัฐ สาขาบริการภาครัฐ ประจำปี 2564”
วันพฤหัสบดีที่ 16 กันยายน 2564 เวลา 13.30 น. นายทรงพล วิชัยขัทคะ ผู้อำนวยการสำนักพัฒนาทุนและองค์กรการเงินชุมชน นายศานิต สุขขี ผู้อำนวยการกลุ่มงานส่งเสริมและพัฒนาองค์กรการเงินชุมชน พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่พัฒนาชุมชน สทอ. ร่วมพิธีมอบรางวัลเลิศรัฐ ประจำปี ๒๕๖๔ โดยมีรองนายกรัฐมนตรี นายวิษณุ เครืองาม เป็นประธานในพิธี ในการนี้ นางวิไลวรรณ ไกรโสดา นายนิวัติ น้อยผาง และนายสุรศักดิ์ อักษรกุล รองอธิบดีกรมการพัฒนาชุมชน ให้เกียรติร่วมรับรางวัลผ่านระบบ Zoom Cloud Meeting ณ ห้องประชุม 3003 ชั้น 3 กรมการพัฒนาชุมชน
คณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ (ก.พ.ร.) มีมติมอบรางวัลให้กับหน่วยงานที่มีผลการดำเนินการที่เป็นเลิศทั้งในด้านการเพิ่มประสิทธิภาพการให้บริการภาครัฐ การพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการภายในองค์กรและเปิดระบบราชการให้ภาคส่วนอื่นเข้ามามีส่วนร่วม ซึ่งสำนักงาน ก.พ.ร. ได้ประกาศผลรางวัลเลิศรัฐ ประจำปี 2564 โดยกรมการพัฒนาชุมชน ได้รับรางวัลเลิศรัฐ 3 สาขา จำนวน 6 รางวัล และ 1 ใน 6 รางวัลนั้น สำนักพัฒนาทุนและองค์กรการเงินชุมชน ได้รับรางวัลเลิศรัฐ สาขาบริการภาครัฐ ประเภทพัฒนาการบริการ ที่มีผลการพัฒนาคุณภาพการให้บริการเพื่อประชาชนได้รับบริการที่สะดวก รวดเร็ว โปร่งใส เป็นธรรม และเป็นที่พึงพอใจ ระดับดี ในผลงาน “การแก้ไขปัญหาหนี้สินภาคครัวเรือน โดยศูนย์จัดการกองทุนชุมชน” ทั้งนี้ รางวัลดังกล่าวได้สร้างขวัญกำลังใจให้แก่บุคลากรของสำนักพัฒนาทุนและองค์กรการเงินชุมชน ที่เพียรพยายาม และตั้งใจร่วมสร้างผลงาน เพื่อพัฒนาองค์กร พัฒนาคุณภาพการบริหารงานให้ประชาชนได้รับบริการที่สะดวก รวดเร็ว โปร่งใส เป็นธรรม มุ่งหวังให้เศรษฐกิจฐานรากมั่นคงและชุมชนพึ่งตนเองได้อย่างยั่งยืน

S__33964046-300x200.jpg

S__100818965-300x200.jpg

S__100818966-225x300.jpg

S__100818961-300x225.jpg
สทอ. (CDD Change For Good) : สร้างสุขกองทุนชุมชนตามหลักธรรมาภิบาล

(Visited 1 times, 1 visits today)