สำนักพัฒนาทุนและองค์กรการเงินชุมชน ให้ความสำคัญกับการแก้ไขปัญหาหนี้สินภาคครัวเรือนของประชาชน จัดประชุมเสริมความรู้ พร้อมแก้หนี้ แก่คณะกรรมการศูนย์จัดการกองทุนชุมชนต้นแบบด้านการบริหารจัดการหนี้ 54 แห่ง 49 จังหวัด

สำนักพัฒนาทุนและองค์กรการเงินชุมชน ให้ความสำคัญกับการแก้ไขปัญหาหนี้สินภาคครัวเรือนของประชาชน
จัดประชุมเสริมความรู้ พร้อมแก้หนี้ แก่คณะกรรมการศูนย์จัดการกองทุนชุมชนต้นแบบด้านการบริหารจัดการหนี้ 54 แห่ง 49 จังหวัด

วันที่ 7 กันยายน 2564 นายทรงพล วิชัยขัทคะ ผู้อำนวยการสำนักพัฒนาทุนและองค์กรการเงินชุมชน พร้อมด้วยทีมงานกลุ่มงานส่งเสริมและพัฒนาองค์กรการเงินชุมชน นำโดย นายศานิต สุขขี ผอ.กลุ่มงานส่งเสริมและพัฒนาองค์กรการเงินชุมชน จัดกิจกรรม “ประชุมเชิงปฎิบัติการพัฒนาศักยภาพศูนย์จัดการกองทุนชุมชนต้นแบบด้านการบริหารจัดการหนี้ “สำนึกดี แผนดี บริหารหนี้ได้” ผ่านระบบออนไลน์ (ระบบ Zoom) ณ ห้องประชุม 310 กรมการพัฒนาชุมชน และสถานที่ราชการระดับอำเภอ เพื่อเสริมความรู้ด้านการบริหารจัดการหนี้ ให้กับพัฒนากรและคณะกรรมการศูนย์จัดการกองทุนชุมชนต้นแบบ จำนวน 54 แห่ง 49 จังหวัด รวมทั้งสิ้น 270 คน ซึ่งเป็นกิจกรรมหนึ่งใน “โครงการสนับสนุนการแก้ไขปัญหาหนี้สินภาคครัวเรือนของประชาชนโดยศูนย์จัดการกองทุนชุมชนต้นแบบ
การประชุมวันนี้กลุ่มเป้าหมายได้รับความรู้เกี่ยวกับ แนวทางการบริหารจัดการหนี้ผ่านประสบการณ์การแก้หนี้ของศูนย์จัดการกองทุนชุมชนต้นแบบที่ประสบความสำเร็จในการแก้ไขปัญหาหนี้สินให้กับคนในชุมชน และได้ความรู้เกี่ยวกับการวางแผนทางการเงิน/การส่งเสริมการออม ในภาวะวิกฤติโควิด-19 จากทีมวิทยากร ธนาคารไทยเครดิต เพื่อรายย่อย จำกัด (มหาชน) นอกจากนี้ทีมงาน สทอ.ยังได้เสนอแนะแนวทางการส่งเสริมการประกอบอาชีพ ที่เหมาะสมกับสถานการณ์โควิด-19 คือ ส่งเสริมการปลูกพืช ผักสวนครัว และพืชสมุนไพรต้านภัยโควิด-19 เช่น ฟ้าทะลายโจร ขิง กระชาย พริก หอมแดง มะนาว เป็นต้น ซึ่งกำลังเป็นที่ต้องการของตลาด รวมไปถึงแนวทางการออมเงินที่สอดคล้องกับสถานการณ์ปัจจุบัน
นอกจากนี้ กรมการพัฒนาชุมชน โดยสำนักพัฒนาทุนและองค์กรการเงินชุมชน ยังให้ความสำคัญกับการแก้ไขปัญหาหนี้สินภาคครัวเรือนที่ครบวงจร จึงได้สนับสนุนงบประมาณสำหรับส่งเสริมการประกอบอาชีพให้กับครัวเรือนเป้าหมายที่มีหนี้สิน จำนวนศูนย์ฯ ละ 55,500 บาท รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 2,997,000 บาท เพื่อสนับสนุนให้ครัวเรือนที่มีหนี้สินมีอาชีพเสริม มีรายได้เพิ่มขึ้น นำไปสู่การลดหนี้และปลดหนี้ในที่สุด
ทั้งนี้ ขอขอบคุณทีมวิทยากรจากธนาคารไทยเครดิต เพื่อรายย่อย จำกัด (มหาชน) ที่มาให้ความรู้ เทคนิคการแก้หนี้ที่สอดคล้องกับสถานการณ์ปัจจุบัน ซึ่งได้รับการชื่นชมจากผู้เข้าประชุมฯ ในวันนี้เป็นอย่างดี

  

ข่าวและภาพโดย ทีมงานกลุ่มงานส่งเสริมองค์กรการเงินชุมชน สำนักพัฒนาทุนและองค์กรการเงินชุมชน กรมการพัฒนาชุมชน

(Visited 1 times, 1 visits today)