โครงการค้นหานวัตกรรมส่งเสริมอาชีพสมาชิกและครอบครัวสมาชิก “สอ.พช.ยุค New Normal”

โครงการค้นหานวัตกรรมส่งเสริมอาชีพสมาชิกและครอบครัวสมาชิก
“สอ.พช.ยุค New Normal”
……………………………………….. สหกรณ์ออมทรัพย์กรมการพัฒนาชุมชน จำกัด ได้ประกาศผลการคัดเลือกโครงการค้นหานวัตกรรมส่งเสริมอาชีพสมาชิกและครอบครัวสมาชิก “สอ.พช. ยุค New Normal” เมื่อวันที่ 23 กรกฎาคม 2564 โดยนางทัศนีย์ ตันจริยภรณ์ ผู้อำนวยการกลุ่มงานประสานแผนและยุทธศาสตร์ ตัวแทนสำนักพัฒนาทุนและองค์กรการเงินชุมชน ได้รับคัดเลือกให้เป็น 1 ในจำนวน 11 โครงการที่ได้รับรางวัล จากสหกรณ์ออมทรัพย์กรมการพัฒนาชุมชน จำกัด “โครงการต้นแบบการผลิตไม้ประดับรองรับตลาดสมัยใหม่ : อาชีพรองหลังเกษียณ”
วันพฤหัสบดีที่ 26 สิงหาคม 2564 เวลา 13.30 น. นายทรงพล วิชัยขัทคะ ผู้อำนวยการสำนักพัฒนาทุนและองค์กรการเงินชุมชน ตัวแทนสหกรณ์ออมทรัพย์กรมการพัฒนาชุมชน จำกัด ทำหน้าที่มอบเงินรางวัลจำนวน 10,000 บาท แก่นางทัศนีย์ ตันจริยภรณ์ ผู้อำนวยการกลุ่มงานประสานแผนและยุทธศาสตร์ ซึ่งจะได้นำเงินรางวัลที่ได้รับไปดำเนินโครงการตามวัตถุประสงค์โดยเริ่มดำเนินการตั้งแต่วันที่ 1 สิงหาคม – 16 พฤศจิกายน 2564 และรายงานผลโครงการให้สหกรณ์กรมการพัฒนาชุมชน จำกัด ทราบ ภายในวันที่ 30 พฤศจิกายน 2564 เพื่อจะได้ดำเนินการคัดเลือกโครงการต้นแบบ และจัดทำคลิปเผยแพร่ให้สมาชิกและชุมชน ต่อไป
ทั้งนี้ โครงการค้นหานวัตกรรมส่งเสริมอาชีพสมาชิกและครอบครัวสมาชิก “สอ.พช. ยุค New Normal” มีวัตถุประสงค์เพื่อค้นหานวัตกรรมด้านการส่งเสริมและพัฒนาอาชีพ ที่ทำให้มีรายได้เพิ่มขึ้นในยุค New Normal และพัฒนาสมาชิกให้มีส่วนร่วมในการส่งเสริมและพัฒนาอาชีพอย่างเป็นกระบวนการ สามารถเป็นแบบอย่างและต้นแบบ ตลอดจนเป็นศูนย์เรียนรู้ในการส่งเสริมและพัฒนาอาชีพของหมู่บ้านในยุค New Normal ซึ่งโครงการดังกล่าวสหกรณ์ออมทรัพย์กรมการพัฒนาชุมชน จำกัด ดำเนินการในปี 2564 เป็นครั้งแรก โดยจะประเมินผลการดำเนินงานและผลสำเร็จเพื่อนำไปปรับปรุงและพัฒนาการดำเนินโครงการในปีต่อไป


#กรมการพัฒนาชุมชน
#WorldSoilDay
#GlobalSoilPartnership
#UNFAO
#SEPtoSDGs
#SDGforAll@Kmit
#WorldSoilDayCDD

 

(Visited 1 times, 1 visits today)