พช. จัดประชุม “รักษ์ปฐพี คืนชีวีที่หลากหลาย ในผืนดิน

💜พช. จัดประชุม “รักษ์ปฐพี คืนชีวีที่หลากหลาย ในผืนดิน”🌾🌾🌾

พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 9 ทรงมีสายพระเนตรที่กว้างไกล ได้ทรงเห็นความสำคัญของการอนุรักษ์พันธุกรรมพืช โดยทรงดำเนินงานพัฒนาและอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ และความหลากหลายทางชีวภาพ เช่น ทรงอนุรักษ์ต้นยางนาป่าสาธิตทดลอง ทรงใช้เทคโนโลยีเพาะเลี้ยงเนื้อเยื้ออนุรักษ์พืช ทรงอนุรักษ์พันธุกรรมหวาย และสวนพืชสมุนไพร โดยสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ทรงมีพระราชดำริให้ดำเนินงานโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริ ขึ้น โดยมีเป้าหมายเพื่อให้เข้าใจและเห็นความสำคัญของพันธุกรรมพืชและทรัพยากร ให้ร่วมคิด ร่วมปฏิบัติ จนเกิดประโยชน์ถึงมหาชนชาวไทย

วันพุธที่ 25 สิงหาคม 2564 นายทรงพล วิชัยขัทคะ ผู้อำนวยการสำนักพัฒนาทุนและองค์กรการเงินชุมชน กรมการพัฒนาชุมชน ได้เปิดการประชุมเชิงปฏิบัติการสร้างการรับรู้และเข้าใจการดำเนินงานโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี (อพ.สธ.) หลักสูตร “รักษ์ปฐพี คืนชีวีที่หลากหลายในผืนดิน” ผ่านระบบ Zoom Cloud Meeting กิจกรรมดังกล่าว มีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างความตระหนักถึงความสำคัญถึงความสำคัญของทรัพยากรท้องถิ่น โดยการมีส่วนร่วมของประชาชนให้เกิดกระบวนการเรียนรู้ในการอนุรักษ์และใช้ประโยชน์ทรัพยากรท้องถิ่น และจัดทำฐานข้อมูลทรัพยากรท้องถิ่นที่เชื่อมโยงกับโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี (อพ.สธ) กลุ่มเป้าหมายประกอบด้วยผู้นำชุมชนในพื้นที่เรียนรู้ชุมชนต้นแบบการพัฒนาคุณภาพชีวิตและครัวเรือนต้นแบบการพัฒนาคุณภาพชีวิต (CLM/HLM) เจ้าหน้าที่พัฒนาชุมชนจังหวัด เจ้าหน้าที่ศูนย์ศึกษาและพัฒนาชุมชน และเจ้าหน้าที่พัฒนาชุมชนอำเภอ จำนวน 262 คน ระหว่างวันที่ 25-27 ส.ค.64

#รักษ์ปฐพี คืนชีวีที่หลากหลายในผืนดืน
#อพ.สธ.
#CDD
#กรมการพัฒนาชุมชน
#WorldSoilDay
#GlobalSoilPartnership
#UNFAO
#SEPtoSDGs
#SDGforAll@Kmit
#WorldSoilDayCDD

(Visited 1 times, 1 visits today)