📢❤️ สทอ. จัดเวที แลกเปลี่ยนเรียนรู้ ร่วมกันต่อต้านการทุจริตโครงการ WE STRONG : สร้างสังคม สทอ. ต่อต้านการทุจริต ❤️

📢❤️ สทอ. จัดเวที แลกเปลี่ยนเรียนรู้ ร่วมกันต่อต้านการทุจริตโครงการ WE STRONG : สร้างสังคม สทอ. ต่อต้านการทุจริต ❤️

📌 วันจันทร์ที่ 23 สิงหาคม 2564 สำนักพัฒนาทุนและองค์กรการเงินชุมชน (สทอ.) โดยคณะทำงานขับเคลื่อนโครงการพัฒนาชุมชนใสสะอาด ประจำปี 2564 มิติที่ 1 จัดกิจกรรม สทอ. แลกเปลี่ยนเรียนรู้ ร่วมกันต่อต้านการทุจริต ภายใต้โครงการ WE STRONG : สร้างสังคม สทอ. ต่อต้านการทุจริต โดยได้เชิญวิทยากรผู้เชี่ยวชาญจากสำนักงานป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ (ป.ป.ช.) นางสาวนภวรรณ ชลพินทุ์วิสุทธิ์ ผู้อำนวยการสำนักงาน ป.ป.ช. ประจำจังหวัดลพบุรี บรรยายให้ความรู้ ร่วมแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงานด้านการป้องกันการทุจริตและการประพฤติมิชอบของเจ้าหน้าที่รัฐให้แก่บุคลากรของสำนักพัฒนาทุนฯ ผ่านระบบ Zoom Cloud Meeting ด้วยบรรยายกาศการเรียนรู้ที่เป็นกันเอง ทำให้บุคลากรของ สทอ. สามารถนำความรู้ที่ได้รับไปปรับใช้ในการปฏิบัติหน้าที่ราชการได้อย่างมีประสิทธิภาพ ต่อไป
📌โครงการ WE STRONG : สร้างสังคม สทอ. ต่อต้านการทุจริต ภายใต้โครงการพัฒนาชุมชนใสสะอาด ประจำปี 2564 มิติที่ 1 ด้านบทบาทผู้บริหารและความพยายามริเริ่มของหน่วยงานในการสร้างความโปร่งใส วัตถุประสงค์เพื่อให้บุคลากรทุกคนของสำนักพัฒนาทุนฯ ได้ปลูกจิตสำนึกในการปฏิบัติราชการด้วยความซื่อสัตย์สุจริต ทุ่มเทและตระหนักถึงความสำคัญของคุณธรรม จริยธรรมของข้าราชการ การส่งเสริมให้การปฏิบัติราชการในหน่วยงานเป็นไปด้วยความโปร่งใสตามหลักธรรมาภิบาล อีกทั้งการน้อมนำหลักปรัชญา ของเศรษฐกิจพอเพียงมาใช้ในการดำรงชีวิตและการปฏิบัติหน้าที่ราชการ ตลอดจนส่งเสริมให้คนในองค์กรมีค่านิยม ABC DEF และ S&P ในการทำงานร่วมกัน มีกิจกรรมที่ดำเนินการ ดังนี้
📌กิจกรรมที่ 1 ประกาศเจตนารมณ์ WE STRONG : สร้างสังคม สทอ. ต่อต้านการทุจริต เป็นการประกาศเจตนารมณ์ต่อต้านการทุจริตขององค์กรและบุคลากรในสังกัด มีคำขวัญแสดงวิสัยทัศน์ของหน่วยงาน และให้บุคลากรในสังกัดทุกคน กำหนดเป้าหมายในการต่อต้านการทุจริตและการประพฤติมิชอบของตนเองทั้งในชีวิตประจำวัน และการปฏิบัติหน้าที่ราชการ
📌กิจกรรมที่ 2 สทอ. แลกเปลี่ยนเรียนรู้ ร่วมกันต่อต้านการทุจริต เป็นการเผยแพร่สื่อประชาสัมพันธ์ องค์ความรู้ที่เกี่ยวข้องกับการต่อต้านการทุจริต จัดกิจกรรมสร้างความรู้ความเข้าใจด้านการป้องกันการทุจริตและการประพฤติมิชอบของเจ้าหน้าที่รัฐ และส่งเสริมให้บุคลากร เรียน e-learning หลักสูตร “การป้องกันและปราบปราบการทุจริตสำหรับข้าราชการ” จากเว็บไซต์สุจริตไทย
📌กิจกรรมที่ 3 ชาว สทอ. ต่อต้านการทุจริต เป็นการถอดบทเรียนกิจกรรมที่ดำเนินการ และเชิดชูเกียรติบุคคลที่มีการดำเนินชีวิตและปฏิบัติงานตามค่านิยมองค์กร ABC DEF และ S&P และการต่อต้านการทุจริตและการประพฤติมิชอบดีเด่น
โครงการ WE STRONG : สร้างสังคม สทอ. ต่อต้านการทุจริต นับเป็นโครงการดีมีคุณภาพอีกโครงการหนึ่ง ที่จะเสริมสร้างให้บุคลากรของสำนักพัฒนาทุนฯ ได้มีความรู้ ความเข้าใจแนวทางต่อต้านการทุจริตและการประพฤติมิชอบ และร่วมกันขับเคลื่อนค่านิยมองค์กร ABC DEF และ S&P ส่งผลให้เกิดมาตรการการทำงานอย่างโปร่งใส ตรวจสอบได้ เป็นการพัฒนาและป้องกันการกระทำผิดวินัยของข้าราชการ อีกทั้งเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กรของหน่วยงานให้มีทัศนคติในการต่อต้านการทุจริตและการประพฤติมิชอบทุกรูปแบบ

สทอ. (CDD Change For Good) : สร้างสุขกองทุนชุมชนตามหลักธรรมาภิบาล
คณะทำงานมิติที่ 1 โครงการ พช. ใสสะอาด ปี 2564 : รายงาน

(Visited 1 times, 1 visits today)