สทอ. เสริมพลัง นายทหารนักพัฒนา ให้ความรู้ทางวิชาการในหัวข้อ “การพัฒนาทุนชุมชนและองค์กรการเงินชุมชน”

สทอ. เสริมพลัง นายทหารนักพัฒนา ให้ความรู้ทางวิชาการในหัวข้อ “การพัฒนาทุนชุมชนและองค์กรการเงินชุมชน”

วันพุธที่ 11 สิงหาคม 2564 นายทรงพล วิชัยขัทคะ ผู้อำนวยการสำนักพัฒนาทุนและองค์กรการเงินชุมชน (สทอ.) นำทีมเติมเต็มองค์ความรู้ให้กับนายทหาร หลักสูตรนายทหารนักพัฒนา ระดับนายทหารชั้นสัญญาบัตร รุ่นที่ 1 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 จำนวน 48 นาย ในหัวข้อ “การพัฒนาทุนชุมชนและองค์กรการเงินชุมชน” ผ่านระบบ Zoom Cloud Meeting

ผอ.สทอ. ได้บรรยายให้ความรู้ภาพรวมการดำเนินงานของสำนักฯ จากนั้นเติมเต็มองค์ความรู้งานทุนชุมชนในความรับผิดชอบ โดยทีมวิทยากรของ สทอ. จำนวน 4 เรื่อง ได้แก่ 1) กลุ่มออมทรัพย์เพื่อการผลิต 2)โครงการแก้ไขปัญหาความยากจน (กข.คจ.) 3) ศูนย์จัดการกองทุนชุมชน และ 4) กองทุนแม่ของแผ่นดิน จากนั้น มีการแบ่งกลุ่มและมอบหมายภารกิจให้ผู้เข้ารับการฝึกอบรมแต่ละกลุ่ม ส่งตัวแทนเพื่อสรุปผลการเรียนรู้ที่ได้จากงานทุนชุมชนตามที่แต่ละกลุ่มได้รับมอบหมาย ประกอบด้วย กลุ่มที่ 1 บ้านร่วมพัฒนา รับผิดชอบสรุปงาน “กลุ่มออมทรัพย์เพื่อการผลิต” กลุ่มที่ 2 บ้านรวมใจพัฒนา รับผิดชอบสรุปงาน “ศูนย์จัดการกองทุนชุมชน” กลุ่มที่ 3 บ้านประชาพัฒนา รับผิดชอบสรุปงาน โครงการแก้ไขปัญหาความยากจน (กข.คจ.) กลุ่มที่ 4 บ้านชุมชนพัฒนา รับผิดชอบสรุปงาน “กองทุนแม่ของแผ่นดิน” และ กลุ่มที่ 5 บ้านสานฝันพัฒนาร่วมใจ รับผิดชอบสรุปในภาพรวม ซึ่งทุกกลุ่มมีความตั้งใจในการนำเสนอความรู้ที่ได้รับ ก่อนปิดการอบรมประจำวัน ผอ. สทอ. ได้กล่าวถึงทิศทางการขับเคลื่อนงานของสำนักพัฒนาทุนและองค์กรการเงินชุมชนในอนาคต และได้กล่าวขอบคุณ นายทหารนักพัฒนาผู้เข้ารับการฝึกอบรมทุกท่าน ที่ให้ความร่วมมือและความสนใจในงานทุนชุมชนเป็นอย่างดี

สทอ. ((CDD Change For Good)) : สร้างสุขกองทุนชุมชนตามหลักธรรมาภิบาล
ทีมวิชาการสำนักพัฒนาทุนฯ : รายงาน

(Visited 1 times, 1 visits today)