สทอ. ร่วมติดตามการขับเคลื่อนงานและโครงการสำคัญของกรมการพัฒนาชุมชน

สทอ. ร่วมติดตามการขับเคลื่อนงานและโครงการสำคัญของกรมการพัฒนาชุมชน

วันที่ 13 สิงหาคม 2564 นายทรงพล วิชัยขัทคะ ผู้อำนวยการสำนักพัฒนาทุนและองค์กรการเงินชุมชน ร่วมประชุมเพื่อติดตามการดำเนินงานขับเคลื่อนนโยบายและโครงการสำคัญของกรมการพัฒนาชุมชนกับพัฒนาการจังหวัดในพื้นที่เขตตรวจราชการที่ 1 (กลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนบน) และพื่้นที่เขตตรวจราชการที่ 10 – 14 (กลุ่มจังหวัดภาคจะวันออกเฉียงเหนือ) ผ่านระบบ Zoom Cloud Meeting ณ ห้องประชุมสำนักตรวจราชการ กรมการพัฒนาชุมชน
ในการนี้ นายทรงพล วิชัยขัทคะ ผู้อำนวยการสำนักพัฒนาทุนและองค์กรการเงินชุมชน ได้ชี้แจงแนวทางขับเคลื่อนกิจกรรมรวมพลังชุมชนสู้ภัยโควิท -19ด้วยจิตสำนึกรักบ้านเกิด และติดตามตัวชี้วัดจำนวนกองทุนชุมชนเข็มแข็งที่สามารถยกระดับได้ ให้กับพัฒนาการจังหวัดในพื้นที่เขตตรวจราชการที่ 1 (กลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนบน) และเขตตรวจราชการที่ 10 – 14 (กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือ)

สทอ.((CDD Change For Good)) : สร้างสุขกองทุนชุมชนตามหลักธรรมาภิบาล

(Visited 1 times, 1 visits today)