“สทอ. รวมใจน้อมนำแนวพระราชดำริของสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ปลูกผักสวนครัวเพื่อสร้างความมั่นคงทางอาหาร เสริมภูมิคุ้มกัน ต้านภัยโควิด-19”

สำนักพัฒนาทุนและองค์กรการเงินชุมชน (สทอ.) ได้ร่วมรณรงค์ให้บุคลากรในสังกัดปลูกผักสวนครัว เช่น กล้วย มะละกอ มะนาว ผักบุ้ง ผักคะน้า ขิง ข่า ตะไคร้ กระเพรา โหระพา บวบ ฯลฯ เพื่อสร้างความมั่นคงทางอาหารมาอย่างต่อเนื่อง ด้วยกิจกรรม “สทอ. รวมใจ ปลูกผักไร้พิษ สู่วิถีชีวิตพอเพียง” พร้อมทั้ง สนับสนุนการน้อมนำแนวพระราชดำริของสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ในการปลูกผักสวนครัวสร้างความมั่นคงทางอาหาร และได้ขยายผลการปลูกพืชสมุนไพรไทย เสริมภูมิคุ้มกัน ต้านภัยโควิด-19 เช่น กระชาย ฟ้าทะลายโจร กับบุคลากร สทอ.และครอบครัว โดยผู้บริหารของ สทอ. ทุกท่านได้เล็งเห็นความสำคัญ และเป็นผู้นำในการปลูกพืชผักสวนครัว ตามแนวทางหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง เพื่อสร้างความมั่นคงทางอาหาร ให้มีผักปลอดภัยไว้บริโภค สามารถลดรายจ่าย และเสริมภูมิคุ้มกัน ให้มีสุขภาพร่างกายแข็งแรง รอดพ้นจากโควิด-19 และบุคลากรของ สทอ.ทุกคนได้พร้อมใจนำแนวนโยบายของผู้บริหารไปสู่การปฏิบัติให้เป็นตัวอย่างและเกิดผลดีต่อตนเอง ครอบครัว และชุมชนต่อไป

 

 

สทอ. (CDD Change For Good) : สร้างสุขกองทุนชุมชนตามหลักธรรมาภิบาล

(Visited 1 times, 1 visits today)