“สทอ. จัด Workshop ทบทวนการดำเนินงาน และกำหนดทิศทางสู่อนาคต สำหรับจัดทำแผนปฏิบัติราชการระยะ 5 ปี (พ.ศ. 2566 – 2570) ของกรมการพัฒนาชุมชน”

“สทอ. จัด Workshop ทบทวนการดำเนินงาน และกำหนดทิศทางสู่อนาคต สำหรับจัดทำแผนปฏิบัติราชการระยะ 5 ปี (พ.ศ. 2566 – 2570) ของกรมการพัฒนาชุมชน”
วันอังคารที่ 22 มิถุนายน 2564 เวลา 13.30 น. นายทรงพล วิชัยขัทคะ ผู้อำนวยการสำนักพัฒนาทุนและองค์กรการเงินชุมชน เป็นประธาน ประชุมเชิงปฏิบัติการทบทวนการดำเนินงาน และกำหนดทิศทางสู่อนาคต สำหรับจัดทำแผนปฏิบัติราชการระยะ 5 ปี (พ.ศ. 2566 – 2570) ของกรมการพัฒนาชุมชน ณ ห้องประชุมสำนักพัฒนาทุนฯ ผู้เข้าประชุม จำนวน 12 คน ประกอบด้วย ผู้อำนวยการกลุ่มงานฯ ผู้ช่วยผู้อำนวยการกลุ่มงานฯ และเจ้าหน้าที่ สทอ.
การ Workshop ครั้งนี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อระดมความคิดเห็นจากเจ้าหน้าที่ สทอ. เพื่อให้ได้ข้อมูลสำหรับการจัดทำแผนการปฏิบัติราชการ ระยะ 5 ปี (พ.ศ. 2566 – 2570) ของกรมการพัฒนาชุมชน ในประเด็นมุมมองการพัฒนาระยะสั้น (1-2 ปี) ระยะกลาง (3-5 ปี) และระยะยาว (10-20 ปี) บทเรียนความสำเร็จที่ผ่านมา และการพัฒนาต่อยอด ตลอดจนบทเรียนความไม่สำเร็จและแนวทางแก้ไขปัญหา แนวคิด แนวทาง มาตรการในการขับเคลื่อนทิศทางในอนาคตของกรมการพัฒนาชุมชน และ สทอ. พร้อมทั้งมีขอเสนอแนะในการขับเคลื่อนภารกิจยุทธศาสตร์กรมการพัฒนาชุมชนให้ประสบผลสำเร็จได้อย่างยั่งยืน ซึ่งจะนำข้อมูลไปสู่การจัดทำแผนปฏิบัติราชการระยะ 5 ปี (พ.ศ. 2566 – 2570) ของกรมการพัฒนาชุมชน ให้บรรลุเป้าหมายต่อไป

สทอ. (CDD Change For Good) : สร้างสุขกองทุนชุมชนตามหลักธรรมาภิบาล
กลุ่มงานประสานแผนและยุทธศาสตร์ : รายงาน

(Visited 1 times, 1 visits today)