พช. เสริมสร้างความรู้และทักษะการขับเคลื่อนงานกองทุนชุมชน มุ่งเดินหน้าพัฒนาเศรษฐกิจฐานรากมั่นคงและชุมชนพึ่งตนเองได้ ภายในปี 2565

พช. เสริมสร้างความรู้และทักษะการขับเคลื่อนงานกองทุนชุมชน มุ่งเดินหน้าพัฒนาเศรษฐกิจฐานรากมั่นคงและชุมชนพึ่งตนเองได้ ภายในปี 2565

วันที่ 23 มิถุนายน 2564 เวลา 09.00 น.
นางวิไลวรรณ ไกรโสดา รองอธิบดีกรมการพัฒนาชุมชน เป็นประธานการประชุมเชิงปฏิบัติการเสริมสร้างกองทุนชุมชนตามหลักธรรมาภิบาล โครงการเสริมสร้างความเข้มแข็งกองทุนชุมชนตามหลักธรรมาภิบาลและการเข้าถึงแหล่งทุน ผ่านระบบวีดิทัศน์ทางไกล (Video Conference) โดยมีนายทรงพล วิชัยขัทคะ ผู้อำนวยการสำนักพัฒนาทุนและองค์กรการเงินชุมชน พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่สำนักพัฒนาทุนฯ กรมการพัฒนาชุมชน เข้าร่วมประชุมฯ ณ ห้องศูนย์ข้อมูลกลางเพื่อการตัดสินใจ (War Room) ชั้น 5 กรมการพัฒนาชุมชน และนักวิชาการพัฒนาชุมชนจังหวัด และอำเภอที่รับผิดชอบงานกองทุนชุมชน จำนวนทั้งสิ้น 826 คน เข้าประชุมผ่านระบบวีดิทัศน์ทางไกล (Video Conference) ณ ห้อง War Room ชั้น 5 กรมการพัฒนาชุมชน

นางวิไลวรรณ ไกรโสดา รองอธิบดีกรมการพัฒนาชุมชน กล่าวว่า กรมการพัฒนาชุมชน กระทรวงมหาดไทย ได้มีการขับเคลื่อนกองทุนชุมชน ผ่านการเชื่อมโยงกับยุทธศาตร์ในทุกระดับ โดยมีเป้าหมายในการพัฒนาที่ยั่งยืน ซึ่งในปี 2564 นี้ เป็นปีแห่งการเสริมสร้างและยกระดับขีดความสามารถของชุมชน โดยมีทิศทางการขับเคลื่อนงานพัฒนาชุมชนเพื่อให้ชุมชนเข้มแข็งพึ่งตนเองได้ ผ่าน 5 กระบวนการ คือ 1) พัฒนาศักยภาพและคุณภาพชีวิต 2) สร้างโอกาสการเข้าถึงแหล่งทุน 3) เพิ่มความเข้มแข็งของเศรษฐกิจฐานราก 4) เสริมสร้างพลังชุมชน 5) พัฒนาปัจจัยที่เอื้อต่อการขับเคลื่อนงาน สร้างอุดมการณ์นักพัฒนา ส่งเสริมธรรมาภิบาลองค์กร สื่อสารสังคม บูรณาการการมีส่วนร่วมของเครือข่ายและภาคีการพัฒนา สร้างองค์ความรู้ เทคโนโลยีและนวัตกรรม มีเป้าหมายเพื่อให้คนยังชีพอยู่ได้ มีงานทำ มีรายได้ เศรษฐกิจชุมชนฟื้นตัว และสามารถพัฒนาสู่อนาคตได้อย่างสมดุลตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง โดยในการประชุมครั้งนี้ เป็นการประชุมผ่านระบบวีดิทัศน์ทางไกล (Video Conference) ทั้งในส่วนกลางและส่วนภูมิภาค ในวันที่ 23 – 25 มิถุนายน 2564 มีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาบุคลากรกรมการพัฒนาชุมชนให้มีความรู้ทางวิชาการ มีทักษะงานด้านทุนชุมชน ให้สามารถนำแนวทางการดำเนินงานไปสู่การปฏิบัติได้เท่าทันสถานการณ์ปัจจุบัน และสามารถเป็นกลไกในการเสริมสร้างทุนชุมชนให้มีประสิทธิภาพและมีธรรมาภิบาล
นายทรงพล วิชัยขัทคะ ผู้อำนวยการสำนักพัฒนาทุนและองค์กรการเงินชุมชน ได้บรรยายหัวข้อ แนวทางการดำเนินงานกองทุนชุมชนประจำปี พ.ศ. 2564 จากอดีตสู่ปัจจุบัน และเน้นย้ำในข้อสั่งการของท่านรองอธิบดีกรมการพัฒนาชุมชน (นางวิไลวรรณ ไกรโสดา) ในเรื่องตัวชี้วัดกองทุนธรรมาภิบาล
ทั้งนี้ ได้มีวิชา แนวทางการดำเนินงานกลุ่มออมทรัพย์เพื่อการผลิต แนวทางการดำเนินงานโครงการแก้ไขปัญหาความยากจน (กข.คจ.) และการบันทึกข้อมูลในโปรแกรม CDDhealthyfund
ในการนี้ขอขอบคุณศูนย์สารสนเทศเพื่อการพัฒนาชุมชน ที่อำนวยความสะดวกในประชุมฯ ขอขอบคุณผู้เข้าอบรมผ่านระบบวีดีทัศน์ทางไกล (video conference) ทุกท่านที่ให้ความร่วมมือเป็นอย่างดียิ่ง

สทอ. (CDD Change For Good) : สร้างสุขกองทุนชุมชนตามหลักธรรมาภิบาล

(Visited 1 times, 1 visits today)