🏡🏠 สทอ. เดินหน้าทำงานเคียงคู่ศูนย์สาธิตการตลาดต้นแบบ จำหน่ายสินค้าฝ่าวิกฤติโควิด19

🏡🏠 สทอ. เดินหน้าทำงานเคียงคู่ศูนย์สาธิตการตลาดต้นแบบ จำหน่ายสินค้าฝ่าวิกฤติโควิด19

วันที่ 17 มิถุนายน 2564 เวลา 08.30 น. นางสาวกนกพรรณ กลีบขจร นักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการ และ นางสาวธัญญ์นภัส รวิหิรัณยกรณ์ นักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการ สำนักพัฒนาทุนและองค์กรการเงินชุมชน เข้าพบ นายกิจจา ทองแดง พัฒนาการจังหวัดพระนครศรีอยุธยา เพื่อชี้แจงวัตถุประสงค์ในการติดตามสนับสนุนทางวิชาการ การดำเนินงานศูนย์สาธิตการตลาดต้นแบบประจำปี พ.ศ. 2564

เวลา 10.30 น. เข้าพบ นางสาวสุพิชชา ธรรมโชโต พัฒนาการอำเภอบางซ้าย เพื่อชี้แจงการลงพื้นที่ติดตามสนับสนุนทางวิชาการฯ ในครั้งนี้ พร้อมถามถึงทิศทางการดำเนินงานศูนย์สาธิตการตลาดในภาพรวมของอำเภอบางซ้าย รวมถึง ปัญหาและอุปสรรคที่พบในการดำเนินงานศูนย์สาธิตการตลาด โดยฝากข้อเสนอแนะมายังกรมฯ ในเรื่องของการใช้จ่ายงบประมาณ อยากได้งบลงทุนหรือการซื้อครุภัณฑ์มากกว่างบดำเนินงาน

เวลา 13.00 น. ลงพื้นที่ติดตามศูนย์สาธิตการตลาดบ้านโคกห้วย หมู่ที่ 7 ตำบลเทพมงคล อำเภอบางซ้าย จังหวัดพระนครศรีอยุธยา เพื่อให้คำแนะนำ สนับสนุนการดำเนินงานศูนย์สาธิตการตลาดต้นแบบ ซึ่งคณะกรรมการศูนย์สาธิตการตลาดแจ้งว่าศูนย์สาธิตการตลาดบ้านโคกห้วย ดำเนินการก่อตั้งมาตั้งแต่ปี พ.ศ. 2544 โดยเป็นการรวมหุ้นกันของสมาชิก อัตราหุ้นละ 100 บาทเริ่มต้นจากเงิน 20,000 บาท ปัจจุบันมีเงินทุนดำเนินการแล้วกว่าแสนบาท มีการปันผลทุกปี และในวิกฤตโควิด 19 ยังสามารถดำเนินการได้ปกติไม่มีผลกระทบต่อยอดจำหน่าย

ในการนี้ขอขอบคุณท่านพัฒนาการจังหวัดพระนครศรีอยุธยา พัฒนาการอำเภอบางซ้าย นักวิชาการจังหวัดผู้รับผิดชอบงานทุน พัฒนากรผู้รับผิดชอบงานศูนย์สาธิตการตลาด และคณะกรรมการศูนย์สาธิตการตลาดทุกท่าน ที่ให้ความร่วมมือในการลงพื้นที่ในครั้งนี้เป็นอย่างดี

(Visited 1 times, 1 visits today)