สทอ. จับมือ ศสท. เดินหน้าพัฒนาฐานข้อมูลกองทุนชุมชน มุ่งตอบโจทย์ ไทยแลนด์ 4.0

วันที่ 8 มิถุนายน 2564 เวลา 09.30 น.นายทรงพล วิชัยขัทคะ ผู้อำนวยการสำนักพัฒนาทุนและองค์กรการเงินชุมชน เป็นประธาน ประชุม วางแผนการจัดทำฐานข้อมูลกองทุนชุมชน ในปีงบประมาณ พ.ศ.2564 ณ ห้องประชุมสำนักพัฒนาทุนฯ ผู้เข้าประชุม จำนวน 13 คน ประกอบด้วย ผู้อำนวยการกลุ่มงานฯ ที่เกี่ยวข้องและเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบของ สทอ. และได้เชิญ นางสาวประภาพรรณ วุ่นสุข ผู้อำนวยการกลุ่มงานวิเคราะห์ข้อมูลสารสนเทศชุมชน ศูนย์สารสนเทศเพื่อการพัฒนาชุมชน กรมฯ และทีมงาน ร่วมประชุมฯ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพทุนชุมชน ตาม Platform BIG DATA กรมการพัฒนาชุมชน
การเพิ่มประสิทธิภาพทุนชุมชน ตาม Platform BIG DATA กรมการพัฒนาชุมชน ประกอบด้วยข้อมูล 4 รายการ ประกอบด้วย 1) กลุ่มออมทรัพย์เพื่อการผลิต 2) รายงานกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี 3) กองทุนชุมชน และ 4) ข้อมูลหนี้สินครัวเรือน ซึ่งมีข้อมูลในความรับผิดชอบของสำนักพัฒนาทุนฯ 2 รายการ คือ กลุ่มออมทรัพย์เพื่อการผลิต และ กองทุนชุมชน ซึ่งข้อมูลกองทุนชุมชน จะประกอบด้วย 2 ข้อมูล คือ ข้อมูลโครงการแก้ไขปัญหาความยากจน (กข.คจ) กับ ข้อมูลศูนย์จัดการกองทุนชุมชน นอกจากนี้ สทอ. ยังได้เตรียมฐานข้อมูลกองทุนแม่ของแผ่นดิน ไว้รองรับอีกด้วย ผลการประชุมนอกจากได้แลกเปลี่ยนเรียนรู้ข้อมูลในการทำงานซึ่งกันและกัน และยังได้วางแผนการทำงานในระยะสั้น และมีข้อตกลงร่วมกัน ดังนี้
1. การออกแบบฐานข้อมูล ข้อมูลกลุ่มออมทรัพย์เพื่อการผลิต และ ข้อมูลโครงการ กข.คจ. สทอ.ได้ส่งแบบฐานข้อมูลให้ ศูนย์สารสนเทศฯ เรียบร้อยแล้ว ยังเหลือข้อมูลศูนย์จัดการกองทุนชุมชน ซึ่ง สทอ.จะออกแบบฐานข้อมูล และเติมเต็มข้อมูลในเบื้องต้น แล้วส่งให้ศูนย์สารสนเทศภายในเดือนมิถุนายน 2564
2.การจัดเก็บข้อมูล ในปีงบประมาณ พ.ศ.2564 สำนักพัฒนาพัฒนาทุนฯ จะเป็นผู้จัดเก็บข้อมูล โดยให้พื้นที่เติมเต็มข้อมูลผ่านแบบฟอร์มและฐานข้อมูลที่สำนักพัฒนาทุนฯ กำหนด และสทอ. จัดส่งข้อมูลให้ศูนย์สารสนเทศฯ ภายในเดือนสิงหาคม 2564 เพื่อศูนย์สารสนเทศฯ จะได้ปล่อยระบบของศูนย์ข้อมูลกลาง ในเดือนกันยายน 2564
3. ในปีงบประมาณ พ.ศ.2565 ศูนย์สารสนเทศวางแผนให้ทางพื้นที่ ดำเนินการบันทึกข้อมูลโดยตรงในศูนย์ข้อมูลกลาง ต่อไป
4. การตรวจสอบความสมบูรณ์ของข้อมูลในศูนย์ข้อมูลกกลาง ดำเนินการโดยศูนย์สารสนเทศฯ ร่วมกับสำนักฯ เจ้าของข้อมูล
สำหรับฐานข้อมูลกองทุนแม่ของแผ่นดิน ให้พื้นที่ดำเนินการนำเข้าข้อมูลผ่านเว็บไซต์กองทุนแม่ของแผ่นดิน และศูนย์สารสนเทศฯ โอนถ่ายข้อมูลจากเว็บไซต์ดังกล่าว เพื่อเชื่อมต่อกับศูนย์ข้อมูลกลางของกรมการพัฒนาชุมชน ต่อไป
การประชุมในวันนี้ สร้างความชัดเจนให้สำนักพัฒนาทุนชุมชน และองค์กรการเงินชุมชน ได้อย่างดียิ่ง ที่สำนักฯ จะได้มีข้อมูลการทำงานกองทุนชุมชน ที่มีความถูกต้อง สมบูรณ์ ตรงกับความต้องการฯ ทันต่อความต้องการของผู้ใช้ และทันสมัยเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพทุนชุมชน ตาม Platform BIG DATA กรมการพัฒนาชุมชน


สทอ. ((CDD Change For Good)) : สร้างสุขกองทุนชุมชนตามหลักธรรมาภิบาล
กลุ่มงานประสานแผนและยุทธศาสตร์ : รายงาน

(Visited 1 times, 1 visits today)