“การบริหารจัดการทุนชุมชน” โดย ผอ. สำนัก​พัฒนา​ทุน​ฯ เพื่อขับเคลื่อนดำเนินงานของหน่วยรับตรวจรายไตรมาส ครั้งที่ 3/2564

“การบริหารจัดการทุนชุมชน” โดย ผอ. สำนัก​พัฒนา​ทุน​ฯ เพื่อขับเคลื่อนดำเนินงานของหน่วยรับตรวจรายไตรมาส ครั้งที่ 3/2564

วันที่ 8-9 มิถุนายน 2564 นายทรงพล วิชัยขัทคะ ผู้อำนวยการสำนักพัฒนาทุนและองค์กรการเงินชุมชน ได้รับเชิญเป็นวิทยากรบรรยายการประชุมเชิงปฏิบัติการตรวจติดตามผลการดำเนินงานของหน่วยรับตรวจรายไตรมาส ครั้งที่ 3/2564 หัวข้อ “การบริหารจัดการชุมชน” จัดโดยสำนักงานผู้ตรวจราชการกรมผ่านระบบออนไลน์ (Zoom Meeting) ณ ห้องประชุมสำนักตรวจราชการกรม ชั้น 3 กรมการพัฒนาชุมชน โดยมีกลุ่มเป้าหมาย ประกอบด้วย พัฒนาการจังหวัด ผอ.กลุ่มงาน นักวิชาการพัฒนาชุมชนที่รับผิดชอบงานตรวจราชการ ในพื้นที่เขตตรวจราชการที่ 9 กลุ่มภาคตะวันออก 2 และเขตตรวจราชการที่ 15 กลุ่มภาคเหนือตอนบน 1 จังหวัดละ 6 คน รวม 54 คน
ในการประชุมดังกล่าว ผอ.สำ​นัก​พัฒนา​ทุน​ฯได้บรรยายแนวทางการบริหารจัดการกองทุนให้เป็นไปตามหลักธรรมาภิบาล​ ภารกิจสำคัญ การขับเคลื่อนการดำเนินงาน และประเด็นเน้นย้ำโครงการ/กิจกรรมตามยุทธศาสตร์กรมการพัฒนาชุมชน ของสำนักพัฒนาทุนฯ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 รวมถึงสรุปข้อสังเกตจากการตรวจติดตามงานของสำนักงานตรวจเงินแผ่นดิน (สตง.) เพื่อให้กลุ่มเป้าหมายได้มีการเตรียมความพร้อมในการส่งเสริมการบริหาร​จัดการ​กองทุน​ชุมชน​และขับเคลื่อนกิจกรรมต่าง ๆ ของสำนัก​พัฒนา​ทุน​ฯ ให้บรรลุตามเป้าหมายต่อไป

สทอ. ((CDD Change For Good)) : สร้างสุขกองทุนชุมชนตามหลักธรรมาภิบาล
กลุ่มงานประสานแผนและยุทธศาสตร์ : รายงาน

(Visited 1 times, 1 visits today)