นำร่องจัดประชุมเชิงปฏิบัติการเสริมสร้างกองทุนชุมชนตามหลักธรรมาภิบาล

สำนักพัฒนาทุนและองค์กรการเงินชุมชน กรมการพัฒนาชุมชน นำร่องจัดประชุมเชิงปฏิบัติการเสริมสร้างกองทุนชุมชนตามหลักธรรมาภิบาล จุดแรก ระหว่างวันที่ 2-4 เมษายน 2564 ณ ศูนย์พุทธธรรมพรหมวชิรญาณป่าดงใหญ่วังอ้อ ตำบลหัวดอน อำเภอเขื่องใน จังหวัดอุบลราชธานี
วันที่ 2 เมษายน 2564 เวลา 08.30 น.
นายวิณัย สืบทรง ผู้อำนวยการกลุ่มงานส่งเสริมและพัฒนาทุนชุมชน นำคณะลงพื้นที่จัดประชุมเชิงปฏิบัติการเสริมสร้างความเข้มแข็งกองทุนชุมชนตามหลักธรรมมาภิบาล ณ ศูนย์พุทธธรรมพรมหมวชิรญาณป่าดงใหญ่วังอ้อ ตำบลหัวดอน อำเภอเขื่องใน จังหวัดอุบลราชธานี โดยมีพัฒนากรกลุ่มเป้าหมายจำนวน 128 คน จาก 8 จังหวัดโซนอิสาน ประกอบด้วย จังหวัดร้อยเอ็ด ยโสธร ศรีสะเกษ อำนาจเจริญ อุบลราชธานี นครพนม มุกดาหาร และจังหวัดสกลนคร วัตถุประสงค์เพื่อให้สามารถขับเคลื่อนงานตามภารกิจ มีทักษะงานทุนชุมชนและเป็นกลไกส่งเสริมศักยภาพกองทุนชุมชนให้ดำเนินการตามหลักธรรมาภิบาล ในการนี้พระครูสุขุมวรรโณภาส ผู้อำนวยการศูนย์พุทธธรรมพรหมวชิรญาณฯ ได้แนะนำสถานที่ประวัติความเป็นมาของสถานที่จัดประชุมและการปฏิบัติตัวใช้ชีวิตในศูนย์ฯให้กับผู้เข้าร่วมประชุม พร้อมให้ทีมวิทยากรฯศูนย์พุทธธรรมละลายพฤติกรรมระดมสมอง ใน 3 ประเด็น คือ 1) ชีวิตจะมีความั่นคงอย่างไร 2)ครอบครัวจะมั่งคั่งด้านไหน/อย่างไร และ 3) ชุมชนจะยั่งยืนได้อย่างไร ซึ่งผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่าน Learn & เพลิน กับทุกกิจกรรม
ในภาคบ่าย ผู้อำนวยการศูนย์ได้บรรยายให้ความรู้เรื่อง การดำเนินชีวิตตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงแบบ New Normal ในส่วนของการจัดประชุมอีก 9 จุด สำนักฯจักได้รายงานข่าวให้ทราบในโอกาสต่อไป

สทอ.[[CDD Change For Good]]

(Visited 1 times, 1 visits today)