⏩⏩สทอ.[[CDD Change For Good]] ติดตามสนับสนุนและจัดการองค์ความรู้เพื่อพัฒนางานศูนย์จัดการกองทุนชุมชน

⏩⏩สทอ.[[CDD Change For Good]]
ติดตามสนับสนุนและจัดการองค์ความรู้เพื่อพัฒนางานศูนย์จัดการกองทุนชุมชน
………………………………………………..
⏩⏩ วันที่ 25 มีนาคม 2564 น.ส.กาญจนา สิมพันธ์
นักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการ และน.ส.กนกพรรณ
กลีบขจร นักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการ ลงพื้นที่ติดตามการดำเนินงานศูนย์จัดการกองทุนชุมชน ณ พื้นที่จังหวัดน่าน
::: – ช่วงเช้าเข้าพบ นางณัฐนรี ศรีชัยยะ ผู้อำนวยการกลุ่มงาน
ส่งเสริมการพัฒนาชุมชน ชี้แจงวัตถุประสงค์ในการติดตามและรับฟังข้อเสนอแนะในการดำเนินงานกองทุนชุมชน เพื่อนำไปพัฒนางาน…
1. ลงพื้นที่ติดตามการดำเนินงานศูนย์จัดการกองทุนชุมชน
บ้านเชียงยืน หมู่ที่ 4 ตำบลบ่อสวก อำเภอเมืองน่าน จังหวัดน่าน ซึ่งเป็นศูนย์จัดการกองทุนชุมชนต้นแบบที่ได้รับการคัดเลือกในปี พ.ศ. 2562 จากการติดตามพบว่ามีการบริหารจัดการที่ดี สามารถปรับโครงสร้างหนี้ให้กับครัวเรือนที่มีหนี้จนสามารถลดหนี้ ปลดหนี้ได้ โดยมีกลุ่มออมทรัพย์เพื่อการผลิต และกองทุนหมู่บ้าน
ร่วมเป็นแกนหลักในการขับเคลื่อนการบริหารจัดการหนี้ ปัจจุบันสามารถปลดหนี้ให้กับครัวเรือนเป้าหมายได้ 14 ครัวเรือน
พร้อมยกย่องเชิดชูเกียติให้กับครัวเรือนที่ปลดหนี้ได้ จุดเด่นของศูนย์จัดการกองทุนชุมชนแห่งนี้ มีการจัดสวัสดิการที่หลากหลายให้กับครัวเรือนได้มีคุณภาพชีวิตที่ดี นอกจากนั้นยังมีหน่วยงานภาคี (กศน.และเกษตรตำบล) ร่วมกันบูรณาการหนุนเสริมเติมเต็ม
ให้กับครัวเรือนเป้าหมายอย่างเข้มแข็ง โดยสนับสนุนการประกอบอาชีพอย่างต่อเนื่อง สม่ำเสมอ สามารถประกอบอาชีพจนประสบผลสำเร็จต่อยอดอาชีพและการตลาดจนสร้างรายได้
ให้กับครัวเรือนได้เป็นอย่างมาก
2. ลงพื้นที่ติดตามศูนย์จัดการกองทุนชุมชนบ้านบัวชัย ตำบลฝายแก้ว อำเภอภูเพียง จังหวัดน่าน ซึ่งได้จัดตั้งเมื่อปี พ.ศ. 2561 มีการบูรณาการกองทุนในพื้นทีทั้งหมด 27 กองทุน มีเงินทุนรวมประมาณ 3,000,000 บาท ถึอว่าเป็นการรวมกองทุนที่มีความหลากหลาย สามารถชักชวนให้กองทุนต่างๆ ที่มีอยู่ในชุมชนเห็นความสำคัญและเข้าร่วมการขับเคลื่อน
ดำเนินงานศจก. สำหรับรูปแบบในการบริหารจัดการหนี้นั้น ขึ้นอยู่กับดุลยพินิจของคณะกรรมการ ศจก. ในที่ประชุมตกลงร่วมกันว่าจะให้ไปกู้ที่กองทุนไหน โดยคิดอัตราดอกเบี้ยร้อยละ 6 บาท
เท่ากันทุกกองทุน ปัจจุบันมีครัวเรือนเป้าหมายที่ปลดหนี้จำนวน 4 ครัวเรือน และไม่กลับมาเป็นหนี้ซ้ำอีก สำหรับครัวเรือนเป้าหมายได้รับการสนับสนุนรวมกลุ่มกัน
ประกอบอาชีพจักสาร ซึ่งเป็นอาชีพดั่งเดิมของคนในชุมชน และได้รับทุน
จากกิจกรรม “สำนึกดี แผนดี บริหารหนี้ได้” มาต่อยอดอาชีพจนประสบความสำเร็จ มีตลาดรองรับการซื้อขายที่เป็นระบบ และถาวร
::: – ในการนี้ขอขอบคุณสำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดน่าน สำนักงานพัฒนาชุมชน
อำเภอเมืองน่าน สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอภูเพียง ที่ร่วมกันแลกเปลี่ยน ข้อมูล และนักวิชาการพัฒนาชุมชนจังหวัดน่าน พัฒนากรประสานงานตำบล ที่ได้ประสานงานและลงพื้นที่ติดตามสนับสนุน ข้อมูลร่วมกันเป็นอย่างดียิ่ง

(Visited 1 times, 1 visits today)